Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 01.08.2019

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady na których spółka pod firmą Credit Space sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Felińskiego 51, kod pocztowy: 31-236, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590965, posiadająca numer NIP: 8971817191 oraz numer REGON: 363221582, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLN w całości wniesionym (dalej: „CS„), będąca operatorem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.creditspace.pl („Portal”) stosuje rozwiązania informatyczne w postaci tzw. plików cookies oraz innych, podobnych, rozwiązań.

Wszystkie określenia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

Informacje gromadzone przez CS i sposoby ich wykorzystania

Informacje podawane przez Użytkownika:

Podczas Rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu. Dane podane przez Użytkownika CS może łączyć z informacjami z Portalu lub innych produktów powiązanych w celu zwiększania przydatności usług i podnoszenia ich jakości. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Portalu, w szczególności w celu:

 • umożliwienia korzystania z Portalu;
 • prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników;
 • badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Portalu;
 • administrowania Portalem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
 • przekazywania informacji związanych z Portalem;
 • weryfikacji zgodności działań Użytkowników z postanowieniami Regulaminu oraz z przepisami prawa.

W Portalu konieczne jest podawanie informacji o Użytkownikach, aby możliwe było odpowiednie korzystanie ze wszystkich jego funkcjonalności. Informacje te mogą być wykorzystywane przez CS w celach marketingowych, jak też rozpowszechniane na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących z CS. Zgromadzone informacje o Użytkownikach są archiwizowane na potrzeby CS – celem umożliwienia rozwoju Portalu.

CS zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji statystycznych (dalej: „Informacje statystyczne”) na podstawie informacji wprowadzanych przez Użytkowników, które to informacje mogą służyć do tworzenia analiz, raportów, zestawień lub innych dokumentów. Informacje statystyczne nie pozwalają na identyfikację pojedynczych osób, ani nie umożliwiają zidentyfikowania podmiotu, którego dotyczą.

Dzienniki serwerów i Protokoły aktywności:

Po uzyskaniu dostępu do Portalu serwery automatycznie rejestrują informacje o Użytkownikach. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub Użytkownika.

W celu ciągłego polepszania jakości usług, optymalizowania ergonomii Portalu, odpowiedniego doboru zasobów obliczeniowych do aktualnych potrzeb Użytkowników, wykrycia aktywności Użytkowników niezgodnych z Regulaminem oraz wsparcia i optymalizacji dystrybucji, Portal generuje „protokoły aktywności”, do których dostęp mają administratorzy Portalu oraz przedstawiciele CS. W protokołach tych gromadzone są następujące informacje: data i godzina; adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik; nazwa aktywności (np. zalogowanie, wylogowanie, wygenerowanie oferty – bez podania parametrów wyszukiwania).

W przypadku wystąpienia błędu w Portalu zespół techniczny jest o nim automatycznie informowany. Na podstawie informacji o błędzie zespół techniczny może odtworzyć działanie Użytkownika. Jest to konieczne w celu zlokalizowania i zlikwidowania błędu.

Dane wprowadzane do systemu teleinformacyjnego Użytkowników:

Portal używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować usługi do potrzeb Użytkowników. Cookies, czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Portalem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest CS. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Portalu, nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Portalu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. udoskonalenia Portalu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Portalu;
 4. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika, zarówno przez CS jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych CS.

W ramach Portalu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu.
 2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika.
 3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu oraz dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów.

Zarządzanie plikami cookies:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies.

Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Portalu. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/czym-wlasciwie-sa-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarce.

Komunikacja z Użytkownikami

CS może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do spółki, w tym również poprzez Portal, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać oferowane usługi.

Oprócz wyżej wymienionych celów CS może wykorzystywać zgromadzone informacje do ochrony praw i własności CS oraz ochrony Użytkowników.

Informacje pozyskane od Użytkownika mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Ze względu na korzystanie z narzędzi oferowanych przez Google informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, określenie rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego z jakiego korzysta, mogą być uzyskane przez Google Ireland Limited. CS informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności Google zamieszczone są pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Portal korzysta z narzędzi oferowanych przez Facebook do polubienia strony i dzielenia się jej treścią, CS informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności portalu Facebook zamieszczone są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Ze względu na korzystanie z narzędzi zabezpieczenia serwerów informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, data i godzina połączenia z serwerem, adres URL będący przedmiotem zapytania, typ i wersja przeglądarki oraz referrer URL (adres strony źródłowej) mogą być uzyskane przez RobHost GmbH. CS informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności RobHost zamieszczone są pod adresem: https://www.robhost.de/data-privacy.html

Bezpieczeństwo informacji

CS stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony i mają go tylko pracownicy i przedstawiciele CS, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w imieniu CS oraz podmioty, które prowadzą obsługę techniczną serwerów, na których dane są gromadzone. Osoby te są związane zobowiązaniami do zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegać mogą odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej, a nawet karnej.

Prawa autorskie

Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym: zdjęcia, grafiki, materiały pisemne, układ witryny itp. podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie przedmiotowych treści jakimkolwiek osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody CS jest zakazane.

Zmiana danych

Użytkownik może w każdym czasie aktualizować swoje dane osobowe lub inne informacje wprowadzone do Portalu wprowadzając zmiany bezpośrednio korzystając z konta Użytkownika lub poprzez skierowanie stosownego wniosku do CS bądź Opiekuna obsługującego danego Użytkownika w imieniu CS. Wniosek skierowany być może w formie pisemnej – na adres siedziby CS, albo poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@creditspace.pl lub adres imienny danego Opiekuna.

Brak aktualizacji danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych do Portalu przez Użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu, a nawet całkowicie uniemożliwić mu dostęp do Portalu.

Użytkownik może ponosić odpowiedzialność względem CS oraz osób trzecich za szkodę spowodowaną brakiem aktualizacji danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przezeń do Portalu.

Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od CS informacje na temat przetwarzanych przez CS danych osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

CS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.