Konto mieszkaniowe 2024 – warunki programu, kiedy startuje

Konto Mieszkaniowe stanowi jeden z kluczowych elementów szerokiego programu wsparcia kredytobiorców zwanego potocznie Pierwsze Mieszkanie. Konto oferuje możliwość gromadzenia środków na nabywanie nieruchomości i korzystanie z atrakcyjnych premii za systematyczne oszczędzanie.

Rząd zapewnia, że to znakomita oferta, która ułatwi nabycie pierwszej nieruchomości. Czy to twierdzenie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? W niniejszym tekście dokładnie analizujemy program Konto Mieszkaniowe – ocenimy, czy jest to opłacalne rozwiązanie, kto ma możliwość skorzystania z tego produktu i jakie wymagania trzeba spełnić.

Program Konto Mieszkaniowe w pigułce

Konto Mieszkaniowe w telegraficznym skrócie to przede wszystkim:

 • oprocentowane stopą zmienną na poziomie minimum 75% oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego prowadzonego w danym banku dla nowych środków lub jeśli dany bank takiej oferty nie posiada minimum 50% wskaźnika WIRON (zysk zwolniony z tzw. podatku Belki),
 • premia mieszkaniowa za każdy rok oszczędzania liczona jako wskaźnik inflacji lub zmiany wartości ceny za 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (wybierany jest zawsze wariant korzystniejszy),
 • Okres oszczędzania do 10 lat z możliwością przedłużenia w formie Lokaty Mieszkaniowej na kolejne 4 lata, 
 • Obowiązek wnoszenia comiesięcznych wpłat w przedziale 500 – 2000 PLN
 • Można otworzyć Konto dla dziecka mającego minimum 13 lat,
 • Brak opłat i prowizji za prowadzenie konta. 

Konto oszczędnościowe na mieszkanie – jak to działa?

Konto Mieszkaniowe to specjalnie dedykowane konto oszczędnościowe, które pozwala na regularne gromadzenie środków przez okres od 3 do 10 lat, mając na celu ułatwienie zakupu mieszkania lub budowę domu. Jak to działa? 

Na korzyści wynikające z Konta Mieszkaniowego wpływają przede wszystkim dwa składniki:

 • odsetki, które stanowią standardową część każdego rachunku oszczędnościowego, i
 • premia mieszkaniowa, która jest dodatkową wartością uzyskiwaną przez oszczędzającego jako dopłata.

Ponadto Konto Mieszkaniowe oferuje dodatkowe przywileje, takie jak:

 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
 • Brak opłat i prowizji, choć warto zaznaczyć, że wyjątek stanowi sytuacja, w której wypłacamy premię mieszkaniową – wtedy 1% premii trafia do banku w ramach opłaty za obsługę transakcji.

Poprzez systematyczne oszczędzanie i możliwość uzyskania dodatkowej premii z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w zamiarze oszczędzający ma mieć szansę na „dogonienie” wciąż uciekających cen nieruchomości. Aby kwalifikować się do premii mieszkaniowej, konieczne jest dokonywanie regularnych wpłat na konto, co najmniej 11 razy w ciągu roku.

Lokata Mieszkaniowa – czym jest?

Lokata Mieszkaniowa to de facto przedłużenie maksymalnie 10-cio letniej aktywnej fazy oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym, gdzie gromadzimy środki. Na lokatę mieszkaniową nie można wpłacać środków, ale te już zgromadzone objęte są korzyściami, jakie oszczędzający ma na Koncie Mieszkaniowym. 

Bank ma możliwość przekształcenia Konta Mieszkaniowego w Lokatę Mieszkaniową w trzech różnych przypadkach:

 • Po 10 latach, czyli po zakończeniu okresu trwania Konta Mieszkaniowego. Przekształcenie następuje natychmiast, tj. pierwszego dnia po zakończeniu okresu trwania konta. Przykładowo, jeśli konto wygasa 31 marca, zostanie przekształcone w lokatę 1 kwietnia.
 • Jeśli posiadacz konta nie dokonał regularnych wpłat w wysokości od 500 do 2 000 zł miesięcznie przez okres 3 lat. Przekształcenie to ma miejsce ostatniego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym naruszono ten warunek. Trzy lata liczone jest od 1 stycznia roku, który rozpoczyna się po zawarciu umowy. Przykładowo, jeśli umowa została zawarta 1 lipca 2023 r., to 3 lata oszczędzania upływają pod koniec 2026 r.
 • Po częściowej wypłacie zgromadzonych na koncie środków. Przekształcenie to ma miejsce ostatniego dnia miesiąca, w którym miała miejsce wypłata. Jest jednak wyjątek: w przypadku wypłaty przed upływem 3 lat od otwarcia konta, pozostałe środki zostaną przeniesione na konto osobiste.

Warunki programu konto mieszkaniowe

Zgodnie z przepisami ustawy, Konto Mieszkaniowe będzie mogła założyć osoba:

 • Która nigdy nie posiadała własności ani nie miała prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 • Której nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • Która nie ma ani nie miała żadnego innego Konta Mieszkaniowego lub Lokaty Mieszkaniowej, chyba że konto to zostało zlikwidowane przed osiągnięciem przez tę osobę 18 roku życia i nie otrzymała ona jeszcze premii mieszkaniowej.
 • Która skończyła 13 lat i nie przekroczyła 45 lat w dniu zawarcia umowy dotyczącej Konta Mieszkaniowego.

Jednak Konto Mieszkaniowe może być założone także przez osobę, która posiadała lub posiada prawo własności lub przysługuje jej spółdzielcze prawo do jednego mieszkania lub domu jednorodzinnego, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

 • 50 m2, jeśli zamieszkuje z dwójką dzieci,
 • 75 m2, jeśli zamieszkuje z trojgiem dzieci,
 • 90 m2, jeśli zamieszkuje z czworgiem dzieci.
 • W przypadku rodziny z co najmniej pięciorgiem dzieci, nie ma ograniczenia co do powierzchni użytkowej.

Ponadto, plan oszczędnościowy na cele mieszkaniowe będzie dostępny także dla osób, które:

 • Odziedziczyły mieszkanie lub dom jednorodzinny podczas trwania oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym.
 • Odziedziczyły nie więcej niż połowę udziału w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym przed rozpoczęciem oszczędzania.
 • Posiadają dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na skutek katastrofy budowlanej lub działania żywiołów co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem oszczędzania.

Konto Mieszkaniowe jest rodzajem rachunku oszczędnościowego, specjalnie przeznaczonego do gromadzenia środków na cele mieszkaniowe. To oznacza, że środki zgromadzone na tym koncie, z uwzględnieniem odsetek i ewentualnych premii, mogą być wykorzystane na finansowanie różnych aspektów związanych z:

 • Budową domu jednorodzinnego, włączając w to jego wykończenie.
 • Zakupem działki lub jej części w celu budowy domu jednorodzinnego.
 • Nabyciem mieszkania lub domu jednorodzinnego, włączając w to jego wykończenie.
 • Realizacją inwestycji w spółdzielni mieszkaniowej przez jej członka.
 • Nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, włączając w to jego wykończenie, lub wniesieniem wkładu budowlanego.
 • Wpłaceniem kwoty partycypacji.
 • Finansowaniem remontu lub przebudowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który został wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

Konto Mieszkaniowe – od kiedy program będzie dostępny?

Program Konto Mieszkaniowe ruszył, podobnie jak pozostałe filary rządowego wsparcia dla kredytobiorców zwanego łącznie, potocznie programem Pierwsze Mieszkanie, w lipcu 2023 roku. Lista banków, które oferują Konto Mieszkaniowe stale się poszerza.

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space