Rodzinny kredyt mieszkaniowy

1 marca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym zmieniająca jego nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Oprócz nazwy zmieniły się warunki, precyzujące wcześniejsze zapisy oraz mające na celu zwiększenie dostępności tej formy pomocy państwa.

Do kogo skierowany jest program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ?

Program skierowany jest do osób, które posiadają zdolność kredytową i jednocześnie nie mają środków na wymagany przez banki wkład własny lub posiadają w wysokości określonej w ustawie i chciałyby skorzystać ze spłaty rodzinnej. Z rządowego wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo domowe:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo,
 • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
  • posiadają obywatelstwo polskie albo
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i prowadzą gospodarstwo wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo.

Gospodarstwo domowe zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

W praktyce oznacza to, że dostęp do Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego mogą mieć:

 • single
 • małżeństwa
 • partnerzy w związku nieformalnym wychowujący co najmniej jedno wspólne lub przysposobione (adoptowane) dziecko.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Warunkiem skorzystania z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (oprócz posiadania zdolności kredytowej) jest brak prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego ubiegającego się o kredyt. W przypadku tego kryterium zastosowany jest wyjątek dający możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt gospodarstwom domowym, które posiadają inną nieruchomość mieszkalną (mieszkanie, dom), przy czym w przypadku:

 • rodzin z dwojgiem dzieci o powierzchni nie większej niż 50 m2,
 • rodzin z trojgiem dzieci o powierzchni nie większej niż 75 m2,
 • rodzin z czworgiem dzieci o powierzchni nie większej niż 90 m2;
 • rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje.

W przypadku posiadania innego mieszkania lub domu wkład własny kredytobiorcy nie może przekraczać 10% wartości inwestycji.

Jakie są podstawowe założenia Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

 • suma wkładu własnego oraz gwarancji nie może przekroczyć 200 tys. PLN,
 • maksymalny wkład własny kredytobiorcy nie może przekroczyć,
  • 20% wartości inwestycji w przypadku ubiegania się o kredyt ze zmienną stopą procentową,
  • 30% wartości inwestycji w przypadku ubiegania się o kredyt z okresową stałą stopą procentową,
 • w przypadku budowy domu, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa (działka), powyższe warunki (suma wkładu własnego oraz gwarancji, maksymalny wkład własny) nie obowiązują,
 • koszt inwestycji (w przypadku budowy domu liczony razem z działką) nie może być wyższy niż 1 mln PLN,
 • maksymalna kwota gwarancji nie może być wyższa niż 100 tys. PLN
 • prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1% od kwoty udzielonej gwarancji (maksymalnie 1 tys. PLN),
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat,
 • maksymalna cena lokalu mieszkalnego (dotyczy tylko mieszkań) albo całkowity koszt nabycia spółdzielczego prawa, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekracza iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika
  • 1,4 w przypadku gdy celem kredytu jest zakup na rynku pierwotnym,
  • 1,3 w przypadku gdy celem kredytu jest zakup na rynku wtórnym.

Procedura wnioskowania o kredyt bez wkładu własnego jest zależna od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak standardowy kredyt mieszkaniowy udzielany z wkładem własnym. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do programu Rodzinny kredyt Mieszkaniowy.

Sprawdź czy możesz skorzystać z kredytu bez wkładu własnego w ramach programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy.

Jaki jest cel Rodzinnego Kredytu Hipotecznego?

pokrycie całości lub części wydatków na:
 • nabycie (zakup) lokalu mieszkalnego (mieszkania) na rynku pierwotnym ,
 • w tym jego wykończenie,
 • nabycie (zakup) lokalu mieszkalnego (mieszkania) na rynku wtórnym,
 • w tym jego wyremontowanie,
 • nabycie (zakup) domu na rynku pierwotnym,
 • w tym jego wykończenie,
 • nabycie (zakup) domu na rynku wtórnym,
 • w tym jego wyremontowanie,
 • budowę domu.
 • objęcie gwarancją w zakresie 0-20% wydatków w celu pokrycia wkładu własnego. Wysokość gwarancji stanowi różnicę między kwotą odpowiadającą 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt, a wkładem własnym kredytobiorcy.

Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. To oznacza, że bank nie może dodatkowo pobierać opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (zwykle jest to podwyższenie marży lub oprocentowania kredytu), tak jak to robi w przypadku standardowego kredytu.

 • możliwość spłaty części kredytu przez BGK, tzw. spłata rodzinna. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko:
  • 20 tys. PLN w przypadku powiększenia o drugie dziecko lub
  • 60 tys. PLN w przypadku powiększenia o trzecie lub kolejne.

W jakim banku można ubiegać się o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w banku, który podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę obowiązującą w tym zakresie. Aby sprawdzić, w którym banku możesz wnioskować o udzielenie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego wejdź na stronę www.creditspace.pl, gdzie znajdziesz zawsze aktualne oferty kredytów hipotecznych i sprawdzisz, który bank zaoferuje Ci Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Na stronie dostępna jest również ankieta, dzięki której dowiesz się czy możesz skorzystać z tej oferty.

 

Aby sprawdzić, czy możesz przystąpić do rządowego programu Rodzinne kredyty mieszkaniowe (wcześniej mieszkanie bez wkładu własnego) wykonaj krótką ankietę:

Rodzinny kredyt mieszkaniowy – warunki uzyskania spłaty rodzinnej.

Spłata rodzinna przysługuje kredytobiorcy, jeśli w trakcie spłaty Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).

Warunki, jakie należy spełnić przy spłacie rodzinnej:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu innego niż tego, który został nabyty z wykorzystaniem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego,
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Rzeczpospolitej,
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego,
 • brak wypowiedzenia umowy Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego,
 • brak ogłoszenia upadłości kredytobiorcy,
 • brak przedterminowej spłaty Rodzinnego kredytu mieszkaniowego przed upływem 3 lat od momentu udzielenia kredytu, chyba że spłata dotycząca części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną.

Wniosek o zlecenie spłaty rodzinnej można złożyć w terminie roku od dnia powiększenia się gospodarstwa domowego. Jeśli powiększenie gospodarstwa domowego nastąpiło przed uruchomieniem pierwszej transzy Rodzinnego kredytu mieszkaniowego zlecenie spłaty rodzinnej można złożyć w ciągu roku od dnia tego uruchomienia.

Czy warto wnioskować o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy umożliwia sfinansowanie inwestycji osobom nieposiadającym wkładu własnego i daje im możliwość zamieszkania “na swoim” zanim ten wkład własny uzbierają. Dodatkowo wszyscy kredytobiorcy spłacający Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy mogą skorzystać ze spłaty rodzinnej w przyszłości, a w przypadku jej zaistnienia, znacznie obniża wysokość pozostałego kapitału do spłaty wpływając na obniżenie całkowitego kosztu kredytu.

7 lutego 2023r. KNF dała bankom zielone światło umożliwiając zastosowanie obniżonego do 2,5% buforu bezpieczeństwa obowiązującego podczas liczenia zdolności kredytowej. Najniższy minimalny poziom bufora bezpieczeństwa tj 2,5% powinien mieć zastosowanie przy kredytach opartych na okresowo stałej stopie procentowej. W przypadku kredytów ze stopą zmienną wskaźnik ten powinien zostać ustawiony przez banki na odpowiednio wyższym poziomie. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zwiększenie zdolności kredytowej kredytobiorców.

W oczekiwaniu na obniżenie stóp procentowych pojawiło się „światełko w tunelu”. Jest nim ogłoszony przez rząd nowy program Pierwsze Mieszkanie (w wariancie Bezpieczny kredyt 2%), który łączy w sobie główne założenia programu Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego z innymi przywilejami dla przyszłych kredytobiorców. Zgodnie z zapowiedziami będą mogły skorzystać z tego rozwiązania również osoby nie posiadające wkładu własnego a mieszkania i domy nie będą obarczone limitem ceny za m2.

Aby sprawdzić, czy możesz przystąpić do rządowego programu Rodzinne kredyty mieszkaniowe wykonaj krótką ankietę: