Rodzinny kredyt mieszkaniowy

1 marca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym zmieniająca jego nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Oprócz nazwy zmieniły się warunki, precyzujące wcześniejsze zapisy oraz mające na celu zwiększenie dostępności tej formy pomocy państwa.

Kolejna zmiana z dnia 1 lipca 2023 wprowadza regulacje Bezpiecznego Kredytu 2% do ustawy o Rodzinnym Kredycie mieszkaniowym.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy w pigułce

Najważniejsze założenia Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego:

 •  program obowiązuje do 31 grudnia 2030 roku,
 • Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy dostępny jest tylko w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • kredyt jest udzielany w walucie polskiej (PLN),
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat,
 • program daje możliwość kredytowania do 100% kosztu inwestycji oraz skorzystania z opcji spłaty rodzinnej,
 • z programu mogą skorzystać również osoby posiadające wkład własny nawet do 30%
 • nie ma limitu powierzchni użytkowej a limit ceny dotyczy tylko mieszkań (limit dotyczy tylko ceny nabycia, kwota na wykończenie nie wlicza się do limitu),
 • dostępne warianty finansowania w ramach rodzinnego kredytu mieszkaniowego to: kredyt na zakup działki i budowę domu, kredyt na budowę domu oraz jego wykończenie, kredyt na dom, kredyt na mieszkanie, kredyt na remont.
 • Rodzinny kredyt mieszkaniowy można wykorzystać zarówno na zakupienie nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • nie ma ustawowo określonej maksymalnej kwoty kredytu ale w przypadku braku lub bardzo niskiego własnego maksymalna kwota gwarancji jaką może udzielić nam Państwo nie może przekroczyć 100 tys. PLN.,
 • z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego można skorzystać tylko raz.

Do kogo skierowany jest program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ?

Program skierowany jest do osób, które posiadają zdolność kredytową i jednocześnie nie mają środków na wymagany przez banki wkład własny lub posiadają go w wysokości określonej w ustawie i chciałyby skorzystać ze spłaty rodzinnej. Z rządowego wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo domowe:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo,
 • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
  • posiadają obywatelstwo polskie albo
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i prowadzą gospodarstwo wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo.

Gospodarstwo domowe zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

W praktyce oznacza to, że dostęp do Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego mogą mieć:

 • single
 • małżeństwa
 • partnerzy w związku nieformalnym wychowujący co najmniej jedno wspólne lub przysposobione (adoptowane) dziecko.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Warunkiem skorzystania z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (oprócz posiadania zdolności kredytowej) jest brak prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego ubiegającego się o kredyt.

W przypadku tego kryterium zastosowany jest wyjątek dający możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt gospodarstwom domowym, które posiadają inną nieruchomość mieszkalną (mieszkanie, dom), przy czym w przypadku:

 • rodzin z dwojgiem dzieci o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,
 • rodzin z trojgiem dzieci o powierzchni użytkowej nie większej niż 75 m2,
 • rodzin z czworgiem dzieci o powierzchni użytkowej nie większej niż 90 m2;
 • rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje.

W przypadku posiadania innego mieszkania lub domu wkład własny kredytobiorcy nie może przekraczać 10% wartości inwestycji.

Od 1 lipca doprecyzowano zapisy dotyczące własności nieruchomości w momencie wnioskowania o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 • można posiadać udział w nieruchomości nie większy niż 50% udziałów nabyty w drodze dziedziczenia w sytuacji braku zamieszkania od co najmniej 12 miesięcy w tej nieruchomości lub
 • posiadana nieruchomość została wyłączona z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego co najmniej 12 m-cy przed złożeniem wniosku o rodzinny kredyt mieszkaniowy.

Jakie są podstawowe założenia Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

 • suma wkładu własnego oraz gwarancji nie może przekroczyć 200 tys. PLN,
 • maksymalny wkład własny kredytobiorcy nie może przekroczyć,
  • o 20% wartości inwestycji w przypadku ubiegania się o kredyt ze zmienną stopą procentową,
  • o 30% wartości inwestycji w przypadku ubiegania się o kredyt z okresową stałą stopą procentową,
 • w przypadku budowy domu, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa (działka), powyższe warunki (suma wkładu własnego oraz gwarancji, maksymalny wkład własny) nie obowiązują,
 • koszt inwestycji (w przypadku budowy domu liczony razem z działką) nie może być wyższy niż 1 mln PLN,
 • maksymalna kwota gwarancji nie może być wyższa niż 100 tys. PLN
 • prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1% od kwoty udzielonej gwarancji (maksymalnie 1 tys. PLN),
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat,
 • maksymalna cena lokalu mieszkalnego (dotyczy tylko mieszkań) albo całkowity koszt nabycia spółdzielczego prawa, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekracza iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika
  • 1,4 w przypadku gdy celem kredytu jest zakup na rynku pierwotnym,
  • 1,3 w przypadku gdy celem kredytu jest zakup na rynku wtórnym.

Procedura wnioskowania o kredyt bez wkładu własnego jest zależna od banku udzielającego kredyt. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak standardowy kredyt mieszkaniowy udzielany z wkładem własnym. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do programu Rodzinny kredyt Mieszkaniowy.

Sprawdź czy możesz skorzystać z kredytu bez wkładu własnego w ramach programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy.

Jaki jest cel Rodzinnego Kredytu Hipotecznego?

Pokrycie całości lub części wydatków na:

 • nabycie (zakup) lokalu mieszkalnego (mieszkania) na rynku pierwotnym (również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), w tym jego wykończenie,
 • nabycie (zakup) lokalu mieszkalnego (mieszkania) na rynku wtórnym (również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), w tym jego wyremontowanie,
 • nabycie (zakup) domu na rynku pierwotnym,w tym jego wykończenie,
 • nabycie (zakup) domu na rynku wtórnym,w tym jego wyremontowanie,
 • budowę domu jednorodzinnego w tym zakup działki budowlanej.
 • objęcie gwarancją w zakresie 0-20% wydatków w celu pokrycia wkładu własnego.

Wysokość gwarancji stanowi różnicę między kwotą odpowiadającą 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt, a wkładem własnym kredytobiorcy. Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. To oznacza, że bank nie może dodatkowo pobierać opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (zwykle jest to podwyższenie marży lub oprocentowania kredytu), tak jak to robi w przypadku standardowego kredytu.

 • uzyskanie spłaty części kredytu przez BGK, tzw. spłata rodzinna. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko:
  • 20 tys. PLN w przypadku powiększenia o drugie dziecko lub
  • 60 tys. PLN w przypadku powiększenia o trzecie lub kolejne.

W jakim banku można ubiegać się o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w banku, który podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę obowiązującą w tym zakresie. Aby sprawdzić, w którym banku możesz wnioskować o udzielenie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego wejdź na stronę www.creditspace.pl, gdzie znajdziesz zawsze aktualne oferty kredytów hipotecznych i sprawdzisz, który bank zaoferuje Ci Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Na stronie dostępna jest również ankieta, dzięki której dowiesz się czy możesz skorzystać z tej oferty.

Aby sprawdzić, czy możesz przystąpić do rządowego programu Rodzinne kredyty mieszkaniowe (wcześniej mieszkanie bez wkładu własnego) wykonaj krótką ankietę:

Rodzinny kredyt mieszkaniowy – warunki uzyskania spłaty rodzinnej.

Spłata rodzinna przysługuje kredytobiorcy, jeśli w trakcie spłaty Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).

Warunki, jakie należy spełnić aby uzyskać spłatę rodzinną:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu innego niż tego, który został nabyty z wykorzystaniem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego,
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Rzeczpospolitej,
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego,
 • brak wypowiedzenia umowy Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego,
 • brak ogłoszenia upadłości konsumenckiej kredytobiorcy,
 • brak przedterminowej spłaty Rodzinnego kredytu mieszkaniowego przed upływem 3 lat od momentu udzielenia kredytu, chyba że spłata dotycząca części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną.

Wniosek o zlecenie spłaty rodzinnej można złożyć w terminie roku od dnia powiększenia się gospodarstwa domowego. Jeśli powiększenie gospodarstwa domowego nastąpiło przed uruchomieniem pierwszej transzy Rodzinnego kredytu mieszkaniowego zlecenie spłaty rodzinnej można złożyć w ciągu roku od dnia tego uruchomienia.

Czy warto wnioskować o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy umożliwia sfinansowanie inwestycji osobom nieposiadającym wkładu własnego i daje im możliwość zamieszkania “na swoim” zanim ten wkład własny uzbierają. Dodatkowo wszyscy kredytobiorcy spłacający Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy mogą skorzystać ze spłaty rodzinnej w przyszłości, a w przypadku jej zaistnienia, znacznie obniża wysokość pozostałego kapitału do spłaty wpływając na obniżenie całkowitego kosztu kredytu.

Aby sprawdzić, czy możesz przystąpić do rządowego programu Rodzinne kredyty mieszkaniowe wykonaj krótką ankietę:

Pomoc eksperta kredytowego Creditspace w procesie uzyskania kredytu ze spłatą rodzinną

Ekspert kredytowy Credit Space może odegrać kluczową rolę w procesie uzyskania kredytu ze spłatą rodzinną, pomagając klientowi zrozumieć i wybrać odpowiednią ofertę kredytu oraz dostosować go do jego indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Oto jak ekspert Credit Space może pomóc w tym zakresie:

 • ekspert dokona analizy sytuacji finansowej oraz wyliczy zdolność kredytową,
 • przygotuje porównanie i omówi oferty banków biorących udział w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy,
 • pomoże skompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosków kredytowych,
 • przygotuje i złoży wniosek kredytowy do wybranych banków,
 • pomoże w zrozumieniu całego procesu kredytowego.

Proces uzyskiwania Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego może być skomplikowany i czasochłonny, warto więc skorzystać z pomocy eksperta kredytowego Credit Space, który zapewnia wsparcie i pomoc w zrozumieniu każdego etapu procesu Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego, od przygotowania niezbędnej dokumentacji poprzez złożenie wniosku po podpisanie umowy kredytowej.

Twój ekspert

Agnieszka Leszczyńska-Zawieja

Ekspert kredytowy Credit Space