Regulamin

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, wymagania techniczne wiążące się z korzystaniem z Portalu, jak też prawa i obowiązki Operatora oraz postępowanie reklamacyjne. Regulamin stanowi również regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Niezależnie od postanowień Regulaminu, Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do informacji i komunikatów wysyłanych przez Operatora, jeśli dotyczą one zasad technicznych, bezpieczeństwa lub zapewnienia prawidłowości lub sprawności korzystania z Portalu.
 3. Prowadząc Portal Operator przyjmuje, że:
  1. Użytkownicy działają w sposób zgodny z prawem;
  2. Użytkownicy wykorzystują Portal w sposób zgodny z jego celem i przeznaczeniem;
  3. Użytkownicy składają rzetelne i prawdziwe oświadczenia i zapewnienia, jak również przekazują rzetelne i prawdziwe informacje;
  4. w wypadku dezaktualizacji lub następczej nieprawdziwości podanych przez Użytkowników informacji lub danych, dokonają oni ich niezwłocznej aktualizacji lub poprawy, nie później jednak niż w terminie 5 dni od zaistnienia okoliczności skutkującej dezaktualizacją lub niezgodnością z prawdą danej treści;
  5. Użytkownicy zapoznali się z treścią Regulaminu oraz kierowanych do nich komunikatów lub informacji i działają w oparciu o wszystkie z wymienionych oraz w sposób zgodny z ich treścią i postanowieniami.
 4. Korzystać z Portalu mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2
[Definicje]

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. „Portal” – zorganizowana platforma informatyczna o charakterze informacyjnym, podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresem www.creditspace.pl, stworzona przez QLS Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Felińskiego 51, 31-236 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465487, REGON: 122828322, NIP: 734-35-19-656, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych celem zapoznania się z treściami udostępnionymi przez Operatora.
 2. „Operator” – spółka pod firmą Credit Space sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Felińskiego 51, 31-236 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590965, posiadająca numer NIP: 8971817191 oraz numer REGON: 363221582, wpisana do Rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dziale I pod numerem RPH000558 oraz w dziale II pod numerem RPK024421.
 3. „Użytkownik” – osoba, która uzyskała dostęp do Portalu.
 4. „Opiekun” – pracownik albo współpracownik Operatora, wykonujący czynności określone Regulaminem, w szczególności w zakresie wsparcia Użytkownika w korzystaniu z Portalu.
 5. „Informacja Handlowa” – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

§ 3
[Zakres korzystania z Portalu]

 1. Korzystanie z Portalu nie wymaga utworzenia konta Użytkownika. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik, który jest zainteresowany zapisaniem wprowadzonych do serwisu informacji oraz wygenerowanych ofert i ich porównań, może utworzyć konto w Portalu podając swój numer telefonu lub za pomocą opcji typu logowanie Google lub logowanie z Facebookiem, gdy tego typu opcje będą dostępne w Portalu.

§ 4
[Funkcje Portalu]

 1. Portal pozwala Użytkownikowi na samodzielną analizę oraz wybór ofert produktów finansowych i ubezpieczeniowych, jak również przygotowanie i weryfikację kompletności dokumentów niezbędnych do wydania przez instytucje finansowe decyzji kredytowych bądź ofert ubezpieczenia. Porównania ofert prezentowane w Portalu są zgodne z aktualną ofertą instytucji finansowych obecnych w Portalu.
 2. Wynik wygenerowanych dostępnych porównań jest uzależniony od prawidłowości oraz kompletności informacji, wprowadzonych do Portalu przez Użytkownika.
 3. Od momentu dokonania pierwszego zapisu porównania ofert Użytkownik może w każdym czasie poprosić o wsparcie Opiekuna, który zapewnia pomoc w korzystaniu z Portalu. Kontakt z Opiekunem jest opcjonalny, jednak Operator, w trosce o jakość oferowanych usług, zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi Użytkownikami w celu weryfikacji prawidłowości funkcjonowania Portalu, konsultacji merytorycznej i technicznej, przekazania Informacji Handlowej oraz badania satysfakcji Użytkowników.
 4. Korzystanie z Portalu może wiązać się z korzystaniem przez Użytkownika z usługi pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Korzystanie z usługi pośrednictwa kredytowego nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie Użytkownika. Usługa pośrednictwa kredytowego może obejmować w szczególności udzielanie dodatkowych informacji na życzenie Użytkownika, wsparcie w prawidłowym uzupełnieniu udostępnionych w Portalu formularzy, weryfikację prawidłowości dokumentacji dostarczonej przez Użytkownika, wsparcie w kompletowaniu dokumentów i złożeniu wniosku do wybranych banków w imieniu Użytkownika.
 5. Portal nie oferuje usług doradczych w zakresie kredytów hipotecznych prezentowanych w serwisie.
 6. Operator dokłada starań, aby informacje o warunkach oferty kredytowej były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Operator oraz podmiotów współpracującym z Operatorem w zakresie obsługi Portalu oraz procesu uruchomienia produktu finansowego bądź ubezpieczeniowego.
 7. Portal dedykowany jest do wykorzystania niekomercyjnego, dla własnych celów Użytkowników. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Portalu w celu innym niż do użytku osobistego, może podlegać ograniczeniom wynikającym z prawa autorskiego.
 8. Operator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcjonalności lub właściwości Portalu.

§ 5
[Opiekun]

 1. Użytkownik po zapisaniu porównania ofert w Portalu może uzyskać pomoc Opiekuna.
 2. Opiekun udzielać może Użytkownikowi wsparcia w zakresie:
  1. zagadnień technicznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu;
  2. zagadnień merytorycznych związanych z porównaniem ofert produktów finansowych;
  3. zagadnień merytorycznych związanych z przygotowaniem Użytkownika do procesu kredytowego
  4. wsparcie Użytkownika w ramach procesu kredytowego.
 3. Wsparcie Opiekuna może stanowić pośrednictwo kredytowe w zakresie kredytów konsumenckich w myśl ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r.
 4. Wsparcie Opiekuna nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa kredytowego, jak również nie obejmuje udzielania porad czy też rekomendacji w zakresie wyboru produktów inwestycyjnych albo kredytowych.

§ 6
[Zasady techniczne korzystania z Portalu]

  1. Korzystając z Portalu Użytkownicy winni wykorzystywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  2. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań lub dopuszczanie się przez nich jakichkolwiek zaniechań, które mogłyby naruszyć lub ograniczyć prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Portalu, doprowadzić do jego nadmiernego obciążenia lub przeciążania, czy też w inny sposób zakłócać prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Portalu.
  3. Zakazane jest wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania do Portalu jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym oprogramowania lub kodów źródłowych, w szczególności zaś wirusów komputerowych, tzw. Trojanów lub keyllogerów, czy też oprogramowania służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji (SPAM).
  4. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu, Operator może przesyłać Użytkownikom informacje lub komunikaty o charakterze technicznym lub proceduralnym, nie mających charakteru informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
  5. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe, Operator jest uprawniony do prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych w zakresie Portalu, w tym również takich, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub wyłączenie funkcjonowania Portalu lub pewnych z jego elementów lub funkcjonalności, jak też uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do treści zgromadzonych w Portalu.
  6. Do korzystania z Portalu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych. Urządzenie podłączone do Internetu posiadające aktualną wersję jednej z przeglądarek:
   1. Internet Explorer
   2. Firefox
   3. Opera
   4. Safari
   5. Chrome

Mając na uwadze ciągłe zmiany w oprogramowaniu dostarczanym przez osoby trzecie, Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian wymagań technicznych niewpływających na zakres możliwości korzystania z Portalu, w szczególności zmiany polegającej na aktualizacji wersji przeglądarek niezbędnych do prawidłowego działania Portalu. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu.

 1. Operator nie udostępnia urządzeń lub oprogramowania, które może być konieczne dla prawidłowego korzystania z Portalu. W wypadku korzystania z Portalu przez Użytkownika z wykorzystaniem oprogramowania lub urządzeń niespełniających opisanych w Regulaminie wymagań technicznych, w jego działaniu mogą wystąpić nieprawidłowości lub inne niedogodności techniczne, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Portalu ponosi Użytkownik.
 3. Operator nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników w zakresie korzystania z Portalu, w tym jego poszczególnych elementów lub funkcjonalności, wobec czego Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z zasadami jego działania we własnym zakresie.
 4. Dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Portalu możliwy jest pod adresem www.creditspace.pl/index/zagrozenia.
 5. Dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Operatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik możliwy jest pod adresem: www.creditspace.pl/index/polityka
 6. Dane Użytkownika wprowadzone do Portalu są zapisywane na indywidualnym koncie Użytkownika znajdującej się w zaszyfrowanej bazie danych. Użytkownik tworzy konto w serwisie przez podanie numeru telefonu, na który otrzymuje hasło zabezpieczające dostęp do konta Użytkownika. Po wylogowaniu, dane nie będą dostępne bez zalogowania za pomocą hasła.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub niedochowanie staranności w zabezpieczeniu danych do logowania.
 8. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do informacji o Użytkowniku zapisanych w Portalu, sugerowane jest wylogowanie z Portalu po każdym zakończeniu sesji. Niewylogowanie z sesji może skutkować dostępem osób nieuprawnionych do danych Użytkownika, za co Operator nie odpowiada.

§ 7
[Zakaz podejmowania działań lub zaniechań sprzecznych z prawem]

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań, jak też do niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W szczególności zakazane jest:
  1. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Portalu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawo;
  2. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Portalu jakichkolwiek treści naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  3. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Portalu jakichkolwiek treści naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa;
  4. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Portalu jakichkolwiek treści pozyskanych przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem;
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu zakazane jest również wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Portalu:
  1. jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętym systemem wartości, w szczególności dotyczących jakichkolwiek osób treści ośmieszających, dyskredytujących, mogących uwłaczać ich godności, czy też podważać posiadaną pozycję rynkową;
  2. jakichkolwiek treści zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków lub innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe.

§ 8
[Sankcje za naruszenie zasad korzystania z Portalu]

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, jak również możliwości zastosowania innych środków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Portalu, w szczególności zaś tych, o których mowa w § 6 oraz § 7, Operator jest uprawniony – bez konieczności odrębnego informowania Użytkownika, jak też wzywania go do samodzielnego usunięcia naruszeń – do dokonania usunięcia z Portalu treści niedozwolonych, które Użytkownik wprowadził lub umożliwił ich wprowadzenie.
 2. W przypadku powzięcia przez Operatora wiarygodnej informacji o dopuszczeniu się łamania przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu, niezależnie od możliwości zastosowania innych środków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu, Operator będzie uprawniony do:
  1. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu;
  2. odmowy przeprowadzenia dla danego Użytkownika kolejnej Rejestracji.
 3. W przypadku zastosowania uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, na wniosek Użytkownika – skierowany przez Użytkownika na adres kontakt@creditspace.pl – Operator poinformuje go o powodach zastosowania danego uprawnienia.

§ 9
[Zawieranie i rozwiązywanie umów o korzystanie z Portalu]

 1. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Portalu.
 2. Rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Portalu skutkuje zawarciem pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy o korzystanie z Portalu na następujących zasadach:
  1. treścią świadczenia Operatora jest automatyczne wygenerowanie porównania ofert produktów finansowych w oparciu o podane przez Użytkownika w ramach Rejestracji dane, z tym że zakres praw i obowiązków stron określa Regulamin, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Operatora zawarte w treści Portalu;
  2. korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest nieodpłatne;
  3. ze względu na charakter świadczenia Operatora, o którym mowa w lit. „a”, umowa nie ma charakteru ciągłego, wobec czego nie istnieje możliwość jej wypowiedzenia.

§ 10
[Prawa własności intelektualnej]

 1. Udostępnione w Portalu przedmioty praw własności intelektualnej, w szczególności utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo, a nawet sam układ stron wchodzących w skład Portalu), czy też znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z treścią materiałów przedstawionych w Portalu nie oznacza udzielenia mu jakiejkolwiek licencji na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie.
 3. Modyfikowanie udostępnionych w Portalu treści, jak również powielanie i kopiowanie poszczególnych ich elementów, przeklejanie elementów tekstu, grafiki, zdjęć i multimediów w sposób naruszający ich integralną treść i formę, w celu wykorzystania w zmienionej formie na innych domenach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej może wymagać wyrażenia uprzedniej zgody przez Operatora lub przez inny uprawniony podmiot.

§ 11
[Informacyjny charakter Portalu]

 1. Operator zastrzega, że udostępniane w Portalu treści mają charakter informacyjny, cechując się generalnością i nie wyczerpując całości tematyki, do której się odnoszą. Udostępniane w Portalu treści nie dotyczą indywidualnych stanów faktycznych, wobec czego mają one wyłącznie charakter poglądowy, mogąc stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym, nie będąc jednak jakąkolwiek formą rekomendacji lub doradztwa co do podejmowanych przez Użytkowników decyzji o charakterze finansowym. W szczególności, udostępniane w ramach Portalu treści nie stanowią sugestii co do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, czy też zaciągnięcia zobowiązań finansowych, bądź ich warunków.
 2. Operator zwraca uwagę, że za pomocą Portalu nie są świadczone usługi doradztwa inwestycyjnego lub finansowego, jak również jakiekolwiek inne formy doradztwa o charakterze indywidualnym.
 3. W najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie wyłącza się odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Portalu albo z działaniem Portalu, w tym szkody ewentualnie poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Portalu, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników lub jego błędną interpretacją.
 4. Operator nie ponosi także w opisanym w ust. 3 zakresie odpowiedzialności za szkody:
  1. wyrządzone przez innych Użytkowników, a powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z przepisami prawa bądź postanowieniami Regulaminu,
  2. błędne decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje uzyskane w ramach Portalu albo w wyniku wykorzystania udostępnionych w nim danych.
 5. Postanowienie ust. 3-4 dotyczą Użytkowników będących konsumentami, tj. osób fizycznych korzystających z Portalu w sposób lub w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, w zakresie w jakim wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w odniesieniu do konsumentów.

§ 12
[Zgłaszanie naruszeń]

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkowników w Portalu naruszają (i) przepisy prawa powszechnie obowiązującego, (ii) dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, (iii) Regulamin lub szkodzą w inny sposób prawidłowemu lub sprawnemu działaniu Portalu, każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia tego faktu Operatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@creditspace.pl lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego w Portalu.

§ 13
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora zobowiązań spoczywających na nim z mocy Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji nastąpić może w formie elektronicznej, poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@creditspace.pl. Odpowiedź na reklamację dostępna będzie w portalu po zalogowaniu na koncie Użytkownika.
 3. Reklamacja zawierać winna co najmniej:
  1. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika;
  2. powód zgłaszanej reklamacji, w tym opis zgłaszanych uwag lub zastrzeżeń.
  3. podanie adresu poczty elektronicznej, na który skierowana ma być odpowiedź na reklamację;
  4. w wypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w ust. 2 lit. „b” – podanie w tytule wiadomości e-mali słowa „reklamacja” lub o analogicznym znaczeniu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie, gdyby do rozpatrzenia reklamacji konieczne było uzyskanie – od zgłaszającego ją lub osoby trzeciej – dodatkowych informacji lub wyjaśnień, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym liczy się począwszy od dnia uzyskania ostatniej z takich dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

§ 14
[Dane osobowe]

 1. Po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody Operator może przetwarzać podane przez Użytkownika dane osobowe („Dane”) w celu przekazywania Użytkownikowi Informacji Kredytowej, tworzenia baz danych, w celach marketingowych i promocyjnych, jak też w celu przekazywania Danych partnerom i kooperantom Operatora, w tym również bankom oraz instytucjom finansowym, w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem przez Operatora na rzecz Użytkownika usług za pomocą Portalu, w celach statystycznych, jak też w celach przekazywania przez partnerów i kooperantów Operatora informacji dotyczących świadczonych przez nich usług oraz oferowanych przez nich produktów.
 2. administratorem Danych, jest Operator: Credit Space sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-236, ul. Felińskiego 51, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000590965, NIP 8971817191, REGON 363221582, kapitał zakładowy 5.000 PLN w całości wpłacony, email: kontkt@creditspace.pl,
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest możliwy poprzez e-mail: iod@creditspace.pl,
 4. podane dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia należytego wykonania świadczeń Operatorowi określonych w ust. 1,
 5. dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 6. odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie Operator, partnerzy i kooperanci Operatora, w tym również banki oraz instytucje finansowe,
 7. dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Operatora oraz do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z nimi związanych w tym w szczególności rozliczeń podatkowych. Operator zwraca uwagę, że w związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rozliczania podatków, okres ten może wynieść do 10 lat,
 8. podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 9. podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu wskazanego do nadzoru – w związku z przetwarzaniem jego danych przez Operatora;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 12. Operator nie podejmuje działań zmierzających do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Szczegółowe zasady dotyczące prywatności określa Polityka prywatności dostępna pod adresem www.creditspace.pl/index/polityka.
 14. Zgodnie z par. 18 ust. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje, że w celu świadczenia usług w ramach Portalu niezbędne jest zbieranie danych Użytkowników oraz wskazanych przez Użytkowników współwnioskodawców wymaganych przez instytucje finansowe w procesie wnioskowania o produkt finansowy lub ubezpieczeniowy, w tym: danych osobowych, kontaktowych, informacji o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, stanie majątkowym, wysokości zobowiązań, źródłach dochodu, posiadanych rachunkach itp.

§ 15
[Prawo właściwe]

 1. Do oceny stosunku prawnego wynikającego z Regulaminu stosować należy prawo polskie.
 2. Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 16
[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.06.2019
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wówczas gdy zmiana jest wymagana przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w celu poprawy jakości lub funkcjonalności Portalu, bądź też zmiany lub rozszerzenia ich zakresu.