Polityka Prywatności
aplikacji mobilnej Credit Space

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej Credit Space dostępnej w sklepie Google Play, której właścicielem jest firma Credit Space sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Felińskiego 51, 31-236 Kraków.

2. Administrator danych

Administratorem Danych, jest: Credit Space sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-236, ul. Felińskiego 51, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000590965, NIP 8971817191, REGON 363221582, kapitał zakładowy 5.000 PLN w całości wpłacony, email: kontakt@creditspace.pl (dalej „CS”),

3. Zakres zbieranych danych

Następujące dane mogą być gromadzone i powiązane z danymi które, zbieramy na portalu www.creditspace.pl:

 • numer telefonu.

Szczegółowe zasady dotyczące prywatności na portalu www.creditspace.pl określa Polityka prywatności dostępna pod adresem www.creditspace.pl/polityka-prywatnosci/.

4. Cel przetwarzania danych

Zebrane dane są przetwarzane w celu:

 • poprawnego działania funkcjonalności aplikacji – uwierzytelnienia użytkownika i wdrożeniu środków bezpieczeństwa,
 • personalizacji produktu – tego co widzi użytkownik po zalogowaniu.

CS nie podejmuje działań zmierzających do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

5. Podstawa prawna przetwarzania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona podczas rejestracji w aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że użytkownik wcześniej zażąda ich usunięcia.

7. Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu wskazanego do nadzoru – w związku z przetwarzaniem jego danych przez CS.

W celu realizacji powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: iod@creditspace.pl.

8. Udostępnianie danych

Odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie CS, partnerzy i kooperanci CS odpowiedzialni za narzędzia informatyczne i infrastrukturę technologiczną niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania przekazanych danych.

9. Środki ochrony danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

11. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@creditspace.pl.

 

Data ostatniej aktualizacji: 01-07-2024

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.