Bezpieczny kredyt 2% – co warto wiedzieć?

Bezpieczny kredyt 2% to program rządowy, którego celem jest niwelowanie barier dla kredytobiorców szukających finansowania zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Program jest kolejnym tego typu obok Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego programem wspierającym kredytobiorców w najbardziej problematycznych kwestiach wymaganych do uruchomienia kredytu hipotecznego. Poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów, Bezpieczny kredyt 2% rozwiązuje problem braku zdolności kredytowej gdy jednocześnie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy umożliwia zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego. Co bardzo istotne programy są komplementarne i będzie można z nich skorzystać jednocześnie.


Założenia programu Bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%, znany również pod nazwą „Pierwsze Mieszkanie”, to nowy program rządowy, którego założeniem jest dopłata do raty kredytu hipotecznego na skutek czego oprocentowanie tego kredytu przez pierwsze 10 lat będzie o wiele niższe. Podobnie jak w innych programach wsparcia kredytobiorców, celem Bezpiecznego Kredytu 2% może być zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, a także budowa domu.

Założenia “Bezpiecznego Kredytu 2% będą uzupełniały funkcjonującą już na rynku ustawę o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym. Ostateczny jej kształt pewnie będzie można zweryfikować po przeprowadzeniu pełnego procesu legislacyjnego. Ze złożonego projektu wynika, że kredyt będzie mógł zostać udzielony na pokrycie całości lub części inwestycji mieszkaniowej.

W okresie objętym dopłatami do rat stopa oprocentowania Bezpiecznego Kredytu 2% jest okresowo stała i jest ustalana na okres 60 miesięcy. W związku z powyższym wysokość dopłat będzie ustalana dwukrotnie tj. w momencie podpisania umowy oraz drugi raz po 5 latach. Bezpieczny Kredyt 2% w okresie dopłat będzie spłacany według rat malejących, po 10 latach raty zostaną zmienione na równe (annuitet) ale na wniosek klienta będzie mogła zostać utrzymana dotychczasowa forma spłaty.


Bezpieczny kredyt 2% – jakie należy spełnić warunki?

Program Bezpieczny Kredyt 2% adresowany jest do osób do 45. roku życia, które nie mają i nie posiadały w przeszłości mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunek ten dotyczy również posiadania spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka (związek partnerski), aby przystąpić do programu Bezpieczny kredyt 2%, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Posiadanie prawa do lokalu mieszkalnego lub domu będzie akceptowane tylko w wyjątkowej sytuacji jeśli nieruchomość ta została wyłączona z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną. Dopuszczony będzie również udział w odziedziczonej nieruchomości nie większy niż 50 %, pod warunkiem, że kredytobiorca nie zamieszkiwał nieruchomości, w której ma odziedziczony udział przez ostatnie 12 miesięcy lub jeżeli nieruchomość ta zaspokajała potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy i w związku z tym kredyt ma być udzielony na wykup pozostałego udziału.


Bezpieczny Kredyt 2% – jak liczona będzie dopłata?

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie stanowiła różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej (stopa stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (10% oprocentowania kredytu), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2% (oprocentowanie podstawowe).

Jeśli więc przykładowo średnie oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stopą wynosi 8% dopłata będzie liczona jako różnica pomiędzy tym oprocentowaniem pomniejszonym o 10% (7,2%) a stałą stopą 2%. Dofinansowanie w programie wyniesie więc 5,2% (8% x 0,9 – 2% = 5,2%,). Jeśli dana, konkretna oferta banku będzie miała oprocentowanie równe wskaźnikowi odzwierciedlającemu średnie oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stopą czyli w powyższym wypadku 8%, wówczas oprocentowanie dla klienta w okresie pierwszych 60 miesięcy wyniesie 8% – 5,2% = 2,8%

Jeśli natomiast dana, konkretna oferta będzie miała oprocentowanie inne niż średnie oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stopą, przykładowo wyższe i będzie ono wynosiło np. 8,5% wówczas dopłata pozostanie na tym samym poziomie a oprocentowanie dla klienta w okresie pierwszych 60 miesięcy wyniesie 8,5% – 5,2% = 3,3%.

Ponadto wprowadzony zostanie mechanizm zabezpieczający budżet państwa przed nadmiernym obciążeniem. W kwartałach, w których wysokość średniego oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej byłaby wyższa niż 10%, wskaźnik służący naliczeniu dopłaty będzie liczony zawsze od 10% , dopłata do raty będzie ograniczona do maksymalnie 7 % natomiast oprocentowanie kredytu spłacane przez klienta w każdym wypadku będzie różnicą między oprocentowaniem na zasadach komercyjnych a dopłatą wyliczoną zgodnie z zasadami programu Bezpieczny Kredyt 2%.


źródło: Bezpieczny Kredyt 2% – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jaka będzie możliwa maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2%?

Maksymalna wysokość Bezpiecznego Kredytu 2% to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców posiadających co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł na nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. W przypadku, gdy wkład własny będzie stanowić nieruchomość gruntowa lub oszczędności wraz z premią mieszkaniową zgromadzone w ramach Konta Mieszkaniowego przewyższające wartość maksymalnego wkładu własnego tj. 200 tys. zł to w tych przypadkach łączna wysokość wkładu własnego oraz udzielonego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł.

Wstrzymanie dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2%

W określonych ustawą przypadkach uprawnienia do otrzymywania dopłat do rat kredytu będą mogły wygasnąć. Wstrzymanie dopłat do kredytu będzie mogło nastąpić w przypadku wynajęcia mieszkania kupionego z pomocą programu, zakupu lub nabycia prawa własności do innej nieruchomości, zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, ponieważ podstawowym założeniem Bezpiecznego Kredytu 2% ma być wspieranie w zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku dokonania nadpłaty kredytu w ciągu pierwszych 3 lat spłaty również dopłaty zostaną wstrzymane. Nie będzie konieczności zwrotu dopłat jeśli w trakcie spłaty Bezpiecznego Kredytu 2% dopłaty zostaną wstrzymane. Zwrot dopłaty będzie wymagany tylko w przypadku popełnienia przestępstwa w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2% m.in. za poświadczenie nieprawdy. Kwota dopłaty wraz z ustawowymi odsetkami będzie wymagana do zwrotu w ciągu 45 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu.

Pierwszy Kredyt – co z wkładem własnym?

Istnieje możliwość połączenia obu rządowych inicjatyw, czyli uzyskania Bezpiecznego Kredytu 2%, bez konieczności dysponowania wkładem własnym (spełniając warunki ustawy o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym). Maksymalna kwota pieniężnego wkładu własnego będzie mogła wynosić 200 tys. zł. Wkład własny będzie mogła również stanowić nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy, która nie jest obciążona kredytem. W tym przypadku może być warunkowo wyższa. Innym przypadkiem zwalniającym z maksymalnej wysokości wkładu własnego jest osoba wcześniej oszczędzająca na pierwsze mieszkanie w ramach Konta Mieszkaniowego i wkładem własnym tej osoby będą wyłącznie oszczędności powiększone o premię mieszkaniową przekraczające 200 tys.

Aby skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2% trzeba będzie mieć oczywiście zdolność kredytową. Należy pamiętać, że im wyższe oprocentowanie kredytu, tym niższa jest zdolność kredytowa. Dlatego w zależności od sytuacji, tak jak w przypadku standardowych ofert, zdolność kredytowa będzie się zmieniała.

Od kiedy program Bezpieczny kredyt 2% będzie obowiązywał?

Termin wdrożenia programu Bezpieczny Kredyt 2% został zaplanowany na 1 lipca 2023r. Z programu będzie można skorzystać do 31 grudnia 2027r. (dopuszcza się możliwość przedłużenia programu). Zgodnie z projektem ustawy planowana ilość kredytów w programie Bezpieczny Kredyt 2% w 2023r. będzie wynosiła 10 tys. a wartość udzielonego finansowania ma być na poziomie 3,2 mld zł. W kolejnych latach przewidziano finansowanie od 30 do 40 tys. kredytów rocznie na poziomie 10-14 mld zł w każdym roku obowiązywania programu.

Konto mieszkaniowe oraz lokata

Kolejne rozwiązanie zapowiadane przez rząd obok Bezpiecznego Kredytu 2% to specjalne konto oszczędnościowe występujące pod nazwą Konto Mieszkaniowe i Lokata, prowadzone przez banki komercyjne. Będzie je mogła otworzyć osoba, która ukończyła 13 lat i nie posiada oraz nie miała wcześniej prawa do mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego).

Z programu Konto Mieszkaniowe i Lokata będzie mogła skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej:

    • dwójką własnych lub przysposobionych dzieci w lokalu o powierzchni do 50 m2

    • trójką własnych lub przysposobionych dzieci w lokalu o powierzchni do 75 m2

    • czwórką własnych lub przysposobionych dzieci w lokalu o powierzchni do 90 m2

    • dwójką własnych lub przysposobionych dzieci w lokalu o powierzchni do 50 m2

    • piątką lub więcej własnych lub przysposobionych dzieci bez limitu powierzchni

Okres oszczędzania na koncie to min. 3 lata, a max. 10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 12 wpłat rocznie w kwocie min. 500 zł, a max. 2000 zł) to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa i zwolnienie z podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Raz na 12 miesięcy będzie można zawiesić wpłatę na Konto Mieszkaniowe.

Zgromadzone środki wraz z premią można będzie przeznaczyć na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej lub sfinansowanie kosztów w związku z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej, budowę domu, w tym nabycie prawa nieruchomości gruntowej, wraz z kosztami wykończenia, jak również sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej lub partycypacji w SIM/TBS. Przepisy ustawy określą termin wydatkowania środków na cel mieszkaniowy.

Czy warto skorzystać z oferty Bezpieczny kredyt 2%?

Program Bezpieczny kredyt 2% z pewnością wpłynie pozytywnie na ożywienie koniunktury w szeroko pojętym sektorze mieszkaniowym oraz będzie okazją dla wielu obywateli na zakup pierwszego własnego mieszkania. Dodatkowym atutem Bezpiecznego Kredytu 2% jest fakt, że dzięki jego formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych) po 10 latach trwania dopłat znacząco obniży się wysokość kapitału pozostałego do spłaty kredytu niż gdyby kredyt był spłacany w formie rat równych. W okresie uzyskiwania dopłat wysokość miesięcznych obciążeń dla kredytobiorcy będzie na poziomie o wiele niższym niż w przypadku spłacania kredytu z ratami równymi bez dopłat.

Jeśli jednak okazałoby się, że wysokość pierwszej raty annuitetowej (równej) po zakończeniu dopłat będzie wyższa niż pierwsza rata Bezpiecznego Kredytu 2% z dopłatą, to kredytobiorca będzie mógł wystąpić do banku o wydłużenie okresu kredytowania maksymalnie o 5 lat, co spowoduje obniżenie raty kredytu. Aby skorzystać z tego rozwiązania nie można mieć więcej niż 50 lat.

W sytuacji powszechnej drożyzny oraz w związku z dużymi potrzebami mieszkaniowymi naszego społeczeństwa warto przygotować się wcześniej do wnioskowania o Bezpieczny Kredyt 2% dlatego, że ilość planowanych do udzielenia kredytów w programie Bezpieczny Kredyt 2% ma być limitowana. Warto wcześniej podpisać umowę rezerwacyjną zakupu nieruchomości z odpowiednio dłuższym terminem zapłaty, żeby 1 lipca być gotowym do złożenia wniosku kredytowego w programie Bezpieczny Kredyt 2%.

Twój ekspert

Michał Sabal

Ekspert Credit Space