Dobranie kredytu hipotecznego – czy to możliwe?

Wysokość kredytu hipotecznego to wypadkowa indywidualnych potrzeb i zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wartości nieruchomości. Niemniej jednak, zdarza się, że pożyczona suma nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich celów kredytu. Sytuacja taka często może mieć miejsce, gdy z pomocą kredytu budujemy dom a ceny materiałów i usług budowlanych rosną. Jest to bardzo popularna, ale nie jedyna sytuacja, w której kwota udzielonego kredytu może okazać się niewystarczająca. Podobnie może być przy kredycie na zakup i wykończenie bądź remont nieruchomości.

Na szczęście banki przewidziały takie sytuacje. W takich przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o zwiększenie kredytu hipotecznego. Jak to zrealizować? Kiedy i w jakich okolicznościach bank może zgodzić się na podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego? Sprawdź, co warto wiedzieć o dobraniu kredytu i kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania.

Dobranie kredytu hipotecznego to w istocie podniesienie wartości kapitału, który pożyczamy od banku już w trakcie trwania umowy kredytowej. W umowie, którą zawierasz z instytucją kredytową, występuje wiele istotnych terminów i wartości, wśród których kluczowe jest pojęcie kapitału kredytu. Kapitał kredytu to nic innego jak ogólna suma, o którą ubiegasz się w banku i którą otrzymujesz jako kredytobiorca.

Nie należy mylić go z całkowitym kosztem kredytu, który określa, ile zapłacisz za możliwość korzystania z kapitału udzielonego przez bank. Kiedy składasz wniosek o zwiększenie kwoty zobowiązania, faktycznie ubiegasz się o zwiększenie kapitału, czyli sumy, którą pożycza ci bank i którą będziesz spłacać w ratach, które uwzględnią spłatę pożyczonego kapitału oraz odsetek, które od tego kapitału zostaną naliczone.

Warto pamiętać, że ten rodzaj kredytu jest ściśle związany z celem nieruchomościowym, dlatego pozyskane środki muszą być wykorzystane zgodnie z umową.

Czy można dobrać kredyt hipoteczny?

ie istnieją ograniczenia prawne, które zabraniałyby dobierania kredytu hipotecznego, więc taka opcja zależy wyłącznie od procedur i praktyk obowiązujących w danym banku. W związku z tym, możliwe jest złożenie wniosku o zwiększenie kredytu hipotecznego w trakcie trwania umowy i można to zrobić w zasadzie w każdym banku. Jednak konieczne jest przekonujące uzasadnienie tego wniosku.

Najczęściej banki zgadzają się na zwiększenie zobowiązania w przypadku kredytów na budowę lub modernizację domu, o ile złożony wniosek jest dobrze uzasadniony i udokumentowany. Jako uzasadnienie korzystnej decyzji banku może posłużyć znaczny wzrost cen materiałów budowlanych lub nieprzewidziane sytuacje wpływające negatywnie na postęp prac budowlanych.

Zwiększenie kredytu hipotecznego – jak to zrobić?

Proces dostosowania kredytu hipotecznego jest zależny od danego banku. Na początek istotne jest ustalenie, czy taka opcja jest w ogóle dostępna i jakie warunki trzeba spełnić. W tym celu warto skontaktować się z ekspertem prowadzącym sprawę kredytową.

Podwyższenie kredytu hipotecznego zawsze wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego wniosku i przeprowadzeniem procedury weryfikacji zdolności kredytowej. Ponieważ zwiększenie kwoty kredytu może oznaczać wydłużenie okresu spłaty lub wzrost rat, wnioskodawca będzie zobowiązany do udowodnienia, że jest w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania. W związku z tym, bank ponownie oceni:

 • wiek kredytobiorcy,
 • wysokość dochodów kredytobiorcy i formę ich uzyskiwania,
 • sytuację gospodarstwa domowego kredytobiorcy,
 • wysokość zobowiązań finansowych w tym przede wszystkich wartość miesięcznych zobowiązań,
 • historię kredytową.

Bank poprosi ponownie o dostarczenie aktualnego zaświadczenia o dochodach oraz operat, który jest przygotowywany przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt kredytobiorcy. W tym dokumencie zawarta jest szczegółowa analiza nieruchomości i jej wycena na moment ubiegania się o podwyższenie kwoty kredytu. Warto zaznaczyć, że zwiększona kwota kredytu hipotecznego musi spełniać wymagania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie wymaganego wkładu własnego w całą inwestycję, co oznacza, że zwykle nie może stanowić on mniej niż 20%całej inwestycji.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale banku lub za pośrednictwem platformy online, jeśli bank umożliwia taką formę składania wniosków. Bank po dokładnym rozpatrzeniu wniosku podejmie decyzję. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, konieczne będzie podpisanie aneksu do obowiązującej umowy kredytowej.

Warunki podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego

W poszczególnych bankach warunki i procedury związane z podwyższeniem kredytu hipotecznego mogą znacząco się różnić. Te różnice dotyczą zarówno wysokości opłat związanych z dostosowaniem kredytu, jak i rodzaju dokumentów koniecznych do przedstawienia w takiej sytuacji.

Niektóre banki udostępniają różnorodne opcje dla kredytobiorców, pozwalając dość swobodnie kształtować kredyt hipoteczny już po zawarciu umowy kredytowej. Te opcje obejmują:

 • zwiększenie kwoty kredytu,
 • zmianę harmonogramu spłat z malejących na stałe lub ze stałych na malejące,
 • dostosowanie terminu płatności raty,
 • możliwość przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części,
 • zmianę okresu kredytowania,
 • zmianę rodzaju oprocentowania kredytu, np. z oprocentowania stałego na zmienne,
 • możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kredytu (tzw. wakacji kredytowych).

Inne banki mogą być dużo mniej elastyczne w odniesieniu do tego zagadnienia. Mogą oferować np. zwiększenie kredytu hipotecznego, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie. Dobrze przeanalizować podejście różnych banków do możliwości podwyższenia kwoty kredytu już na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny, szczególnie gdy cel kredytowania jest tak niepewny jak budowa domu czy remont mieszkania. Warto skonsultować się z doświadczonym ekspertem kredytowym Credit Space.

Jaki jest koszt dobrania kredytu hipotecznego?

Opłaty związane z podwyższeniem kredytu hipotecznego zależą od procedur stosowanych przez konkretne banki. Różne instytucje bankowe mogą naliczać różne rodzaje opłat lub zupełnie z nich zrezygnować w przypadku zwiększenia kwoty kredytu. Banki często wymagają opłat za podpisanie aneksu do umowy oraz tradycyjnej prowizji od kwoty, która będzie podwyższona. Kredytodawca może również zażądać od kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń, takich jak ubezpieczenie spłaty kredytu, co również wpływa na koszty kredytu.

Warto pamiętać, że w przypadku kredytów hipotecznych obowiązuje minimalny wkład własny wynoszący 20 procent. Jeśli po dobraniu kredytu nie osiągniesz tego poziomu, bank może obciążyć cię kosztami związanymi z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego lub może zażądać dopłaty wkładu własnego.

Należy także uwzględnić w kosztach dostosowania kredytu hipotecznego sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka. Aby znaleźć aktualne i najlepsze oferty kredytów hipotecznych, warto skorzystać z naszego portalu www.creditspace.pl .

Czy bank może odmówić dobrania kredytu?

Oczywiście, bank zanim zgodzi się na zwiększenie kwoty kredytu, dokona ponownej oceny naszego stanu płatności, oceni ponownie naszą zdolność kredytową bazując na zaktualizowanych danych i poprosi o wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego nieruchomości, na której ciąży hipoteka.

Jeśli analiza banku wykaże, że wartość nieruchomości spadła bądź pogorszyła się nasza sytuacja finansowa lub nawet nasza sytuacja finansowa jest tak samo dobra a nawet lepsza niż przy pierwotnym wniosku kredytowym, ale zwiększona kwota kredytu przekracza naszą aktualną zdolność kredytową, wówczas w każdej z tych sytuacji bank odmówi nam podniesienia kwoty kredytu. W takiej sytuacji warto rozpatrzyć alternatywy takie jak refinansowanie kredytu hipotecznego lub pożyczka gotówkowa.

Kiedy można zwiększyć kwotę kredytu hipotecznego?

Dobranie kredytu hipotecznego to rozwiązanie dostępne w większości banków. O zwiększenie kwoty trzeba formalnie starać się w swoim banku kredytującym, a ten po ponownym obliczeniu zdolności klienta, przeanalizowaniu wartości nieruchomości oraz ocenie argumentów wskazanych we wniosku o dobranie kredytu podejmuje decyzję, czy pozwolić na zwiększenie kredytu hipotecznego, czy nie.

Wiąże się to z reguły z podpisaniem aneksu do umowy i uiszczeniem prowizji naliczanej procentowo od kwoty podwyższenia kredytu, choć bank może też wskazać minimalną opłatę pobieraną w takim przypadku.

Co do zasady należy jednak stwierdzić, że dobranie kredytu budowlano-hipotecznego czy hipotecznego generalnie jest możliwe w wielu polskich bankach a cała procedura zwiększenia kredytu hipotecznego związana jest wyłącznie z oceną czy po zmianie tego parametru, kredytobiorca oraz nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu mieszczą się nadal w ramach zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia pozwalającej na pokrycie ewentualnych roszczeń banku w przypadku braku spłaty rat przez kredytobiorcę.

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space