Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu i ile to kosztuje?

Po 21 lipca 2017r. zasady ustalania wysokości opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego reguluje Ustawa o kredycie hipotecznym. Banki zmieniły swoje oferty dostosowując je do wymogów ustawy ale dotyczą one tylko kredytobiorców podpisujących umowę kredytową po 21 lipca 2017r. Ustawa zakłada, że klient będzie mógł w dowolnym czasie spłacić część lub całość długu. Bank będzie musiał, po złożeniu przez kredytobiorcę odpowiedniego wniosku, poinformować w ciągu 7 dni o kosztach takiej operacji.

W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową prowizję za wcześniejszą spłatę można pobrać tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie może być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie może przekroczyć kwoty odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. W efekcie bank może pobrać niższą z tych kwot tytułem prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową opłatę za wcześniejszą spłatę można pobierać w okresie obowiązywania stałego oprocentowania. Zasady jej naliczania nie zostały jednoznacznie określone. Według obowiązujących zasad wysokość rekompensaty nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

Część banków proponuje lepsze warunki wcześniejszej spłaty niż przewiduje ustawa a niektóre zrezygnowały z pobierania dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu w całym okresie kredytowania.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space