Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego – czym jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie pomostowe jest jednym z czynników przekładających się na całkowity koszt kredytu hipotecznego. W zależności od zapisów w umowie oraz wysokości zaciąganego zobowiązania może być dość obciążającym domowy budżet wydatkiem okołokredytowym. Czym jest i ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Kredyt hipoteczny nierozerwalnie kojarzy się z długim i skomplikowanym procesem decyzyjnym, który wymaga od wnioskodawcy dopełnienia szeregu formalności. Co więcej, nie zawsze ma on wpływ na ostateczny czas trwania procedury, a to od niej zależy kształtowanie się całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Jednym z czynników podnoszących koszt kredytu, a jednocześnie niezależnych od kredytobiorcy, jest ubezpieczenie pomostowe.

Poniżej wyjaśniamy, czym jest ubezpieczenie pomostowe, jak długo trwa i ile kosztuje.

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Podstawowym zabezpieczeniem dla banku w momencie udzielenia kredytu na zakup nieruchomości, jest stosowna adnotacja w IV Dziale księgi wieczystej, tzw. hipoteka. Wpisu takiego dokonuje się na wypadek niewypłacalności dłużnika i jest formą ochrony interesów wierzyciela oraz swego rodzaju gwarancją na odzyskanie środków finansowych.

Zabezpieczenie hipoteczne obowiązuje od momentu uprawomocnienia się wpisu, jednak od złożenia wniosku do jego oficjalnego zatwierdzenia przez sąd, mija nierzadko kilka miesięcy, a w najbardziej obleganych wydziałach wieczystoksięgowych, nawet około roku.

Jak wiadomo, bank zobowiązany jest do wypłaty całości kredytu (lub pierwszej transzy w przypadku finansowania zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego) niezwłocznie po podpisaniu umowy kredytowej. Wskutek tego, na okres od uruchomienia środków do uzyskania zabezpieczenia hipotecznego, obciąża kredytobiorcę dodatkową polisą, czyli ubezpieczeniem pomostowym.

Ubezpieczenie pomostowe rekompensuje bankowi dodatkowe ryzyko związane z wypłatą środków przed ustanowieniem hipoteki, dzięki któremu może liczyć na odszkodowanie w wyniku problemów ze spłatą lub ewentualną utratą prawa do hipoteki. Ubezpieczenie to obciąża wyłącznie kredytobiorcę, który zobowiązany jest do spłaty rat powiększonych o wartość świadczenia.

Co ważne, ‘pomostówka’ ustaje po dostarczeniu do banku odpisu z księgi wieczystej, zawierającej prawomocne zabezpieczenie hipoteczne. Jeśli pomimo ustanowienia hipoteki składka będzie nadal pobierana przez bank, kredytobiorca ma prawo wnioskować o zwrot nadpłaconej kwoty. Należy jednak podkreślić, że na złożenie stosownego wniosku kredytobiorca ma 10 lat od momentu podpisania umowy kredytowej. Po przekroczeniu tego terminu sprawa ulega przedawnieniu.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe?

Ponieważ ubezpieczenie pomostowe jest kluczowym zabezpieczeniem banku, wykupienie polisy jest obowiązkowe dla każdej osoby starającej się o kredyt hipoteczny.

Ubezpieczenie to funkcjonuje od momentu podpisania umowy kredytowej, a tym samym – od momentu uruchomienia środków przez wierzyciela. W zależności od rodzaju nabywanej nieruchomości czas trwania polisy obowiązuje od:

  • wypłaty całej wysokości zobowiązania – przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym
  • momentu wypłaty pierwszej transzy – przy nieruchomościach z rynku pierwotnego, od dewelopera.

Rozpatrując powyższe czynniki, można śmiało wysnuć wniosek, że w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego (i z uwagi na sam charakter inwestycji deweloperskich), czas obowiązywania ubezpieczenia pomostowego będzie dłuższy, niż w przypadku nieruchomości kupowanych na rynku wtórnym.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Wartość ubezpieczenia pomostowego ustalana jest indywidualnie przez każdy bank.

Sposób naliczania opłat polega zazwyczaj na procentowym zwiększeniu wysokości marży, co jednocześnie przekłada się na wyższą ratę kredytową. Wśród ofert sektora bankowego można znaleźć marże w zakresie od 1% do nawet 2,5%. Niektóre banki wybierają z kolei ubezpieczenie pomostowe w formie jednorazowej opłaty, będącej wyznaczonym odsetkiem zwrotu udzielonego kredytu.

Jak obliczyć koszt ubezpieczenia pomostowego?

W tym celu radzimy skorzystać z przejrzystego kalkulatora kredytowego znajdującego się na naszej stronie. Aby sprawdzić o ile ubezpieczenie pomostowe podwyższa ratę wejdź w opcję „sprawdź szczegóły” wybranej oferty i kliknij „dodatkowe informacje”.

Niezależnie od formy, w jakiej wierzyciel pobiera opłatę za obowiązkowe ubezpieczenie pomostowe, jest ona istotnym czynnikiem zwiększającym comiesięczną ratę, a tym samym – obciążającym domowy budżet. Ponadto, wysokość ubezpieczenia przekłada się również na całkowity koszt kredytu.

Dlatego właśnie zawsze sugerujemy bardzo skrupulatne zapoznanie się z warunkami umowy. Zdarza się, że bank podnosi marżę za ubezpieczenie, jednocześnie obniżając oprocentowanie lub prowizję za udzielenie kredytu. Z drugiej strony niska składka na ubezpieczenie nie zrekompensuje mało atrakcyjnych warunków finansowania w pozostałym okresie kredytowania.

michal-gora-circle