Jak banki postrzegają Twój dochód? Ważne jest nie tylko jego źródło ale również staż pracy.

Minimalny wymagany okres uzyskiwania dochodów jest uzależniony od typu źródła jego uzyskiwania.

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony wystarczy przepracowanie 1 miesiąca, aby móc starać się o kredyt. Taką możliwość dają niektóre banki pod warunkiem ciągłości zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach, lub gdy staż poprzedniej pracy wynosił min. 12 m-cy. W większości przypadków minimalny okres zatrudnienia wynosi jednak 3 m-ce. Są również banki, które wymagają przepracowania na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony okresu co najmniej pół roku. Gdy dokładnie przeanalizujemy ofertę może okazać się jednak, że w przypadku zmiany pracodawcy z dnia na dzień akceptowany będzie krótszy staż pracy.

Od osób zatrudnionych na etat, ale na czas określony część banków wymaga, aby od momentu starań o kredyt, ich umowa o pracę trwała jeszcze przez co najmniej pół roku do roku. Warto o tym pamiętać chcąc zapewnić sobie większy wybór ofert. Najkrótszy okres wymaganego zatrudnienia wynosi 3 m-ce. W takim przypadku często banki stawiają dodatkowe warunki takie jak: wymagana druga umowa z tym samym pracodawcą, lub minimalny ogólny staż pracy wynoszący od 6 do 12 m-cy. Niektóre banki akceptują zatrudnienie przez pośrednika pracy, w takim przypadku wymagany min. staż pracy wynosić może min. 6 m-cy.

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło najczęściej muszą udokumentować 12 miesięczny okres zatrudnienia. Zdarzają się jednak wyjątki, gdzie bank akceptuje 6 miesięczny okres zatrudnienia. Są wyjątki, gdzie ta forma zatrudnienia jest akceptowana jedynie jako dochód dodatkowy uznawany przez banki jedynie do określonego limitu dochodu głównego uzyskiwanego z innego źródła.

W przypadku dochodu uzyskiwanego podczas urlopu macierzyńskiego banki często wymagają oświadczenia o planowanym powrocie do pracy (wymagane okresy zatrudnienia są tożsame z opisanymi wyżej źródłami dochodów). Nie wszystkie banki jednak akceptują to źródło dochodu a inne tylko pod warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony. Kilka banków przyjmuje jedynie 80% dochodu uzyskiwanego podczas urlopu macierzyńskiego do wyliczenia zdolności kredytowej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o kredyt można wnioskować najwcześniej po roku działania firmy. Niektóre banki wymagają dłuższego okresu prowadzenia działalności (18-24 miesiące) i tylko dla wybranych branż (profesjonaliści, wolne zawody) są skłonne do skrócenia wymaganego okresu prowadzenia działalności. Warto pamiętać również o tym, że banki różnią się sposobem wyliczania dochodu z działalności gospodarczej stosując różne przeliczniki dla danej formy prowadzonej księgowości.

Dochód z zagranicy uzyskiwany w innej walucie niż PLN jest akceptowany tylko w niektórych bankach, często pod warunkiem, że we wniosku występuje inny dochód uzyskiwany w PLN i będzie on przeważający. Kilka banków nie akceptuje dochodu uzyskiwanego za granicą pod żadnym warunkiem.

Inne dochody takie jak: najem są akceptowane, gdy okres uzyskiwania dochodu wynosi min. 6 lub 12 m-cy. Dochód z tyt. kontraktu menadżerskiego najczęściej jest akceptowany, gdy jest uzyskiwany przynajmniej od 3 m-cy. Rentę część banków zaakceptuje, gdy jest przyznana na okres nie krótszy niż okres spłaty kredytu, inne banki wymagają przyznania jej na stałe.

Jak widać postrzeganie Twojego dochodu przez banki nie jest tak oczywiste i proste jakby mogło się wydawać, dlatego warto wcześniej przygotować się do złożenia wniosku o kredyt i poznać swoją zdolność kredytową korzystając z pomocy Eksperta Kredytowego zanim zaczniesz ubiegać się o kredyt hipoteczny.[/vc_column_text]

agnieszka-sobek-circle