Jakie dokumenty należy przygotować wnioskując o kredyt na budowę domu?

Przygotowując się do złożenia wniosku kredytowego na budowę domu należy przygotować dokumenty wymagane przez bank niezależnie od celu na jaki ma zostać przeznaczony kredyt (dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody, wyciągi bankowe i inne) oraz opisane poniżej dotyczące planowanej budowy domu.

Niezbędnym dokumentem zezwalającym na rozpoczęcie budowy domu jest prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy z potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu. W przypadku budowy domu wielorodzinnego, bliźniaka lub w zabudowie szeregowej pozwolenie na budowę jest obowiązkowe, w innych przypadkach określonych przez prawo (w tym budowa domu jednorodzinnego) można wnioskować o kredyt przedstawiając zgłoszenie budowy z potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu. Formalności związane ze zgłoszeniem budowy umożliwiają szybsze jej rozpoczęcie. Jeśli odpowiedni organ, do którego zostało złożone zgłoszenie (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 30 dni, wówczas można rozpocząć prace budowlane. Potwierdzenie braku sprzeciwu wobec rozpoczęcia budowy wymagane przez banki powinno być wydane od ręki, ale w szczególnych przypadkach trzeba poczekać do 7 dni. Organ przyjmujący zgłoszenie może też nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę – mimo iż obiekt kwalifikuje się do zgłoszenia. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wynosi zazwyczaj miesiąc, w uzasadnionych sytuacjach wydanie dokumentu może przedłużyć się do 65 dni. Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwoła się od decyzji w ciągu 14 dni. Ważność pozwolenia na budowę wynosi 3 lata.

Aby móc rozpocząć budowę domu niezbędne jest określenie warunków zabudowy. Jeżeli dla danego gruntu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Akceptowanym przez banki dokumentem może być również zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu działki. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest już uchwalony, wówczas składanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest bezzasadne. Plan zagospodarowania przestrzennego dokładnie precyzuje co i w jaki sposób na danym terenie można wybudować, jest do wglądu w miejscowym urzędzie miasta lub gminy.

Kolejnym dokumentem wymaganym do złożenia wniosku o kredyt może być projekt budowlany. W przypadku gotowego projektu jest to projekt architektoniczny po adaptacji wraz z projektem zagospodarowania terenu. Projekt budowlany musi być podpisany przez mającego uprawnienia projektanta. Zarówno do wniosku o pozwolenie na budowę jak i do zgłoszenia budowy należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego.

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem potwierdzającym przebieg robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie jest kierownik budowy. Dziennik budowy zawiera wpisy odzwierciedlające zdarzenia zachodzące na placu budowy w trakcie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia robót budowlanych. Poszczególne obowiązki na placu budowy muszą być w nim rozpisane. Zawiera informacje dotyczące kierownictwa, nadzoru oraz kontroli technicznej wraz z podpisami osób odpowiedzialnych za pełnione funkcje.

Bardzo ważnym dokumentem, który zwykle wypełnia się na druku konkretnego banku jest kosztorys budowy wraz z harmonogramem, który stanowić będzie podstawę rozliczenia kolejnych transz. W kosztorysie należy uwzględnić wcześniej wykonane prace budowlane, koszty zakupionych materiałów, które wraz z posiadaną działką będą mogły stanowić wkład własny wniesiony w budowę domu. Kosztorys nie może być starszy niż 1 miesiąc.

Obowiązkowo do złożenia wniosku kredytowego wymagany jest również:

Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę szacujący przyszłą wartość nieruchomości lub wycena wykonana przez pracownika banku. Operat składany do większości banków nie może być starszy niż 12 miesięcy, są jednak wyjątki, gdzie operat nie może być starszy niż 6 m-cy.

Wydruk księgi wieczystej z EKW (Elektronicznych Ksiąg Wieczystych) lub odpis z księgi wieczystej – dokumenty nie mogą być starsze niż 1 m-c.

Dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości – najczęściej akt notarialny lub umowa przedwstępna.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space