Kredyt hipoteczny – jakie są wymagane dokumenty

Planujesz w najbliższym czasie wnioskować o kredyt hipoteczny? Sprawdź jakie dokumenty będą wymagane przez bank do złożenia wniosku kredytowego. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej i kompletnej dokumentacji rozpoczyna proces ubiegania się o kredyt hipoteczny i jest niezbędny do uzyskania decyzji kredytowej.

Warto jednak podkreślić, że zebranie wszystkich dokumentów, choć wymaga zaangażowania, w znacznym stopniu przybliży Cię do wymarzonego mieszkania lub domu.
Poniżej znajdziesz szczegółową listę dokumentów, których banki wymagają.

Pamiętaj jednak, że ich ilość uwarunkowana jest wieloma zmiennymi, jak chociażby Twoje źródło dochodu, obywatelstwo, czy sposób zakupu danej nieruchomości. Co więcej, rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od banku, dlatego zapoznając się z wytycznymi konkretnej instytucji, koniecznie zwróć uwagę na tę kwestię.

Dokumenty wymagane do kredytu pomoże Ci przygotować Twój ekspert kredytowy. Możesz również samodzielnie wygenerować gotową listę wymaganych dokumentów do kredytu na podstawie danych uzupełnionych przez Ciebie w portalu www.creditspace.pl. Do utworzenia dokładnej spersonalizowanej listy dokumentów wybierz właściwy cel kredytowania oraz wskaż źródła dochodu jakie będą uwzględniane przy weryfikacji zdolności kredytowej. Następnie wybierz oferty, które Ciebie interesują i przejdź do kompletowania dokumentów. Po odpowiedzi na kilka pytań uzyskasz listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego.

Wniosek kredytowy

Złożenie wniosku kredytowego jest najważniejszym krokiem w momencie ubiegania się o dofinansowanie zakupu nieruchomości. Aby był ważny, należy ustosunkować się do wszystkich punktów w nim zawartych, a ponadto – niezbędne jest dołączenie wymaganych dokumentów. Dopiero prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z całą dokumentacją, uruchomi procedurę decyzyjną po stronie banku.

Wniosek kredytowy, podobnie jak i rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od banku. Musisz również pamiętać, że w większości przypadków forma wniosku jest odgórnie narzucona przez dany bank (wraz z drukami, które musisz złożyć jako załączniki). Niezbędne formularze przygotuje Twój ekspert kredytowy, na podstawie danych uzupełnionych przez Ciebie w portalu Credit Space.

Aby wniosek był poprawny, musisz wypełnić wszystkie wymagane pola, nie można pominąć ani tym bardziej zataić istotnych informacji. Niedopuszczalne jest również wpisanie fałszywych danych dotyczących tożsamości oraz sytuacji rodzinnej i finansowej.

Pytania, które zawsze pojawiają się we wniosku kredytowym dotyczą głównie:

 • danych osobowych – miejsce zamieszkania, zameldowania oraz do korespondencji, imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • sytuacji rodzinnej – czy jesteś w związku małżeńskim, czy masz dzieci, ile osób obejmuje Twoje gospodarstwo domowe, ile osób jest na Twoim utrzymaniu,
 • sytuacji finansowej – forma zatrudnienia, wysokość dochodów, miesięczne koszty utrzymania, inne kredyty i zobowiązania finansowe,
 • planowanego kredytu – preferowany okres spłaty, wysokość kredytu,
 • nieruchomości – będącej przedmiotem kredytowania oraz zabezpieczenia.

Większość informacji, które podasz w trakcie wypełniania wniosku, należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami. Ponadto, niektóre z nich musisz dostarczyć na drukach bankowych, jak np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu, dlatego upewnij się, że posiadasz wszystkie załączniki, oświadczenia i formularze.

Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie gromadzenia wymaganych przez bank dokumentów z wyprzedzeniem, mając jednocześnie na uwadze, że niektóre z nich mają swój termin ważności. Jeśli nie wyrobisz się w określonym czasie, niezbędne będzie ponowne uzyskanie stosownego zaświadczenia, co niepotrzebnie wydłuży całą procedurę.

Wymagane dokumenty potwierdzające dane osobowe

Do złożenia wniosku kredytowego niezbędne jest potwierdzenie tożsamości klienta. W zależności od tego skąd pochodzi klient dane osobowe potwierdzane są na podstawie:

 • dowodu osobistego, w przypadku obywatela Polski lub
 • paszportu w przypadku obcokrajowca.

Dodatkowym dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o kredyt dla obcokrajowca jest:

 • karta stałego pobytu – dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej lub
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce.

Jakie dokumenty będą wymagane do weryfikacji źródła dochodów?

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu a także banku, do którego składany jest wniosek kredytowy, lista dokumentów weryfikujących dochód uzyskiwany przez kredytobiorców może być różna. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego w zależności od źródła dochodu.

Umowa o pracę:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach lub oświadczenie o zatrudnieniu,
 • aktualna oraz poprzednia umowa o pracę (może być wymagana w przypadku umowy o pracę na czas określony),
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ wynagrodzenia,
 • deklaracja podatkowa lub, zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodów.

Umowa zlecenie lub umowa o dzieło:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o zatrudnieniu,
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ dochodu z wykonywanej umowy o dzieło/zlecenie,
 • umowy wraz z rachunkami za wykonywane świadczenie,
 • deklaracja podatkowa.

Emerytura lub renta:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia
 • decyzja o waloryzacji emerytury lub renty
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ świadczenia
 • ostatni odcinek emerytury/renty.

Dokumenty wymagane dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważne 30 dni),
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (ważne 30 dni),
 • oświadczenie lub dyplom potwierdzające wykonywanie wolnego zawodu,
 • deklaracja podatkowa,
 • wyciąg z firmowego konta bankowego.

Jeśli prowadzisz pełną księgowość:

 • CIT (w przypadku spółek prawa handlowego) lub PIT,
 • bilans oraz rachunek zysków i strat.

Jeśli rozliczasz się w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

 • ewidencja przychodu,
 • szczegółowa ewidencja przychodu,

Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej:

 • decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku dochodowego.

Jeśli rozliczasz się na podstawie księgi przychodów i rozchodów:

 • książka przychodów i rozchodów – podsumowanie,
 • szczegółowa książka przychodów i rozchodów – opcjonalnie,
 • informacja dotycząca odpisów amortyzacyjnych – jeśli występują i mają mieć wpływ przy liczeniu zdolności kredytowej.

Wymagane dokumenty przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym:

 • umowa zawarta z deweloperem/spółdzielnią wraz z pełnomocnictwami,
 • oświadczenie inwestora zastępczego/ dewelopera na druku banku,
 • prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • operat szacunkowy lub opłata za wycenę nieruchomości w banku.

 Wymagane dokumenty przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego:

 • umowa przedwstępna kupna – sprzedaży lub inny dokument stanowiący podstawę nabycia,
 • umowa darowizny w przypadku gdy sprzedawana nieruchomość była w ten sposób nabyta,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach oraz braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla kupowanego lokalu mieszkalnego,
 • umowa kredytowa z harmonogramem, w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką,
 • operat szacunkowy lub opłata za wycenę nieruchomości w banku.

Wymagane dokumenty przy remoncie lub wykończeniu nieruchomości:

 • szczegółowy kosztorys wszystkich prac remontowych,
 • pozwolenie na prace remontowe lub modernizacyjne, jeśli jest wymagane,
 • operat szacunkowy lub opłata za wycenę nieruchomości w banku.

Wymagane dokumenty w przypadku budowy domu:

Jest to jeden z celów kredytowania, przy którym należy zgromadzić najwięcej dokumentów i wymaga od kredytobiorcy największego zaangażowania przy ich gromadzeniu. W odróżnieniu do zakupu mieszkania bank chce dokładnie zweryfikować technologię jaka jest wykorzystywana, aby oszacować koszt wybudowania domu. Ponadto chce sprawdzić, czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowe dokumenty jakie należy dostarczyć do banku to:

 • prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy do właściwego organu administracji publicznej,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • projekt budowlany,
 • dziennik budowy,
 • kosztorys budowy na druku banku,
 • umowy z wykonawcami – jeśli występują,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lub certyfikat ekologiczny w przypadku ubiegania się o kredyt z oferty EKO,
 • operat szacunkowy lub opłata za wycenę nieruchomości w banku.

Wymagane dokumenty w przypadku zakupu działki:

W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie każdy zakup działki można sfinansować kredytem hipotecznym. Przede wszystkim chodzi o przeznaczenie docelowe działki (działka budowlana, rolna, leśna itp) lub jej powierzchnia (maksymalna powierzchnia 3000 m2).  Informacje takie weryfikowane są na podstawie dostarczonej dokumentacji kredytowej. Należą do niej:

 • umowa przedwstępna kupna – sprzedaży,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu działki lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • operat szacunkowy lub opłata za wycenę nieruchomości w banku.

Dlaczego bank czasami wymaga dodatkowych dokumentów?

Kredyt hipoteczny, w odróżnieniu do kredytu gotówkowego jest produktem złożonym i opartym na indywidualnej i wielowątkowej analizie każdej pojedynczej sytuacji. Może to oznaczać, że w szczególnym przypadku analityk banku podejmujący decyzję kredytową chce potwierdzić słuszność swojej decyzji prosząc o dodatkowy dokument.

Taka dodatkowa prośba może dotyczyć, zarówno kwestii danych osobowych (przedstawienie nowego dowodu osobistego w miejsce obecnego, którego termin ważności wkrótce wygaśnie), danych dotyczących sytuacji finansowej (np. dodatkowy dokument z ZUS potwierdzający podstawę naliczania składek) lub nieruchomości (np. dodatkowy dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku, jeśli z innych dostarczonych dokumentów to nie wynika).

Rola eksperta w procesie kompletowania dokumentów – Dlaczego warto?

Zadbaj o sprawne skompletowanie dokumentów wymaganych do kredytu. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jakim jest pozytywna decyzja kredytowa jest dostarczenie do banku kompletnej dokumentacji kredytowej.

Dzięki temu proces kredytowy będzie przebiegał bez zakłóceń. Bardzo często popełnianym błędem jest złożenie wniosku kredytowego bez niezbędnych dokumentów. W wyniku takiego działania można spodziewać się dodatkowych pytań ze strony banku oraz prośby o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Jeśli nie będzie szybkiej reakcji to może okazać się, że zbyt późne dostarczenie jednego dokumentu spowoduje, że inny, już dostarczony, straci ważność i trzeba będzie dostarczać go ponownie. Taka sytuacja będzie do opanowania, jeśli będziemy na miejscu, ale jeśli okaże się, że zastała nas podczas urlopu, może to wygenerować dodatkowy niepotrzebny stres, którego zapewne chcemy uniknąć w takiej sytuacji.

Z pomocą naszej intuicyjnej platformy kredytowej www.creditspace.pl, która pełni również rolę porównywarki oraz doświadczonego, przydzielonego indywidualnie nam opiekuna cały proces kredytowy będzie przebiegał sprawnie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących dokumentów, jakie musisz zgromadzić, nasi eksperci chętnie służą pomocą i wsparciem.

Twój ekspert

Michał Góra

Ekspert kredytowy Credit Space