Kredyt hipoteczny – jakie są wymagane dokumenty

Starasz się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości? Sprawdź, jakie dokumenty będzie trzeba dostarczyć do banku, by ten rozpoczął procedurę analizy Twojego wniosku. W artykule znajdziesz kluczowe informacje na temat dokumentów osobowych, weryfikujących Twoje źródło przychodu, dokumentów wymaganych przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ilość dokumentów wymaganych przez banki w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny, może skutecznie ostudzić emocje związane z kupnem nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że zebranie ich wszystkich, choć wymaga sporo zachodu, w znacznym stopniu przybliży Cię do wymarzonego mieszkania lub domu.

Poniżej znajdziesz szczegółową listę dokumentów, których banki wymagają najczęściej. Pamiętaj jednak, że ich ilość uwarunkowana jest wieloma zmiennymi, jak chociażby Twoje źródło dochodu, obywatelstwo, czy sposób zakupu danej nieruchomości. Co więcej, rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od banku, dlatego zapoznając się z wytycznymi konkretnej instytucji, koniecznie zwróć uwagę na tę kwestię.

Wniosek kredytowy

Złożenie wniosku kredytowego jest najważniejszym krokiem w momencie ubiegania się o dofinansowanie zakupu nieruchomości. Aby był ważny, należy ustosunkować się do wszystkich punktów w nim zawartych, a ponadto – niezbędne jest dołączenie wymaganych dokumentów. Dopiero prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z całą dokumentacją, uruchomi procedurę decyzyjną.

Wniosek kredytowy, podobnie jak i rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od banku. Musisz również pamiętać, że w większości przypadków forma wniosku jest odgórnie narzucona przez dany bank (wraz z drukami, które musisz złożyć jako załączniki). Niezbędne formularze przygotuje Twój ekspert kredytowy, na podstawie danych uzupełnionych przez Ciebie w portalu Credit Space.

Aby wniosek był poprawny, musisz wypełnić wszystkie wymagane pola, nie można pominąć, ani tym bardziej zataić istotnych informacji. Niedopuszczalne jest również wpisanie fałszywych danych dotyczących tożsamości oraz sytuacji rodzinnej i finansowej.

Pytania, które zawsze pojawiają się we wniosku kredytowym dotyczą głównie:

 • danych osobowych – miejsce zamieszkania oraz zameldowania, imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, telefon kontaktowy, adres e-mail
 • sytuacji rodzinnej – czy jesteś w związku małżeńskim, czy masz dzieci, ile osób obejmuje Twoje gospodarstwo domowe, ile osób jest na Twoim utrzymaniu
 • sytuacji finansowej – forma zatrudnienia, wysokość dochodów, miesięczne koszty utrzymania, inne kredyty i zobowiązania finansowe
 • planowanego kredytu – preferowany okres spłaty, wysokość kredytu.

Oprócz powyższych, we wniosku kredytowym znajdą się również pytania dotyczące nieruchomości, którą planujesz kupić.

Większość informacji, które podasz w trakcie wypełniania wniosku, należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami. Ponadto, niektóre z nich musisz dostarczyć na drukach bankowych, jak np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu, dlatego upewnij się, że posiadasz wszystkie załączniki, oświadczenia i formularze. Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie gromadzenia wymaganych przez bank dokumentów z wyprzedzeniem, mając jednocześnie na uwadze, że niektóre z nich mają swój ‘termin ważności’. Jeśli nie wyrobisz się w określonym czasie, niezbędne będzie ponowne uzyskanie stosownego zaświadczenia, co niepotrzebnie wydłuży całą procedurę.

Sprawdź czy możesz skorzystać z kredytu bez wkładu własnego w ramach programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy.

Kredyt hipoteczny – dokumenty osobowe

W polskich placówkach bankowych o kredyt hipoteczny mogą ubiegać się zarówno obywatele naszego kraju (pracujący na terenie Polski i poza jej granicami), jak i obcokrajowcy. Rodzaj wymaganych dokumentów będzie uwarunkowany konkretną sytuacją.

Dokumenty osobowe dla obywateli Polski:

 • dowód osobisty potwierdzający tożsamość,
 • przy rozdzielczości majątkowej – akt notarialny określający jej zasady,
 • dla osób po rozwodzie – wyrok sądu orzekający rozwód.

Dokumenty osobowe dla obywateli Polski, pracujących za granicą:

 • paszport oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość,
 • umowa o pracę,
 • zezwolenie na pobyt stały poza granicami Polski
 • raport kredytowy z biura informacji kredytowej znajdującego się za granicą
 • deklaracje podatkowe z dwóch ostatnich lat
 • opcjonalnie: zezwolenie na pracę oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach przedstawione na specjalnym druku bankowym.

Dokumenty osobowe dla obcokrajowca:

 • paszport oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce,
 • raport kredytowy z ojczystego biura informacji kredytowej wnioskodawcy.

Kredyt hipoteczny – dokumenty do weryfikacji źródła przychodów

Dokumenty do weryfikacji przez bank źródła przychodów różnią się w zależności od rodzaju stosunku pracy oraz uprawnień do pobierania stosownych świadczeń. W większości przypadków zaświadczenia te muszą być złożone na oryginalnym druku bankowym, a w przypadku umowy o pracę – wypełnione przez pracodawcę. Jakie dokumenty będzie trzeba dołączyć do wniosku kredytowego?

Umowa o pracę:

 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu,
 • umowa o pracę potrzebna zazwyczaj gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż wymagany przez bank,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie (z trzech, sześciu, a w niektórych przypadkach – nawet dwunastu miesięcy),
 • w niektórych przypadkach PIT 37 za ostatni rok lub dwa lata,
 • w przypadku pobierania zasiłków – zaświadczenie z ZUS o podstawie naliczenia składek.

Umowa o dzieło lub umowa zlecenie:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa dochód z wykonywanej umowy o dzieło/zlecenie,
 • rachunki z ww. umów,
 • PIT 37.

Świadczenie emerytalne lub renta:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia oraz czas jego trwania
 • wyciąg z konta bankowego lub ostatni odcinek emerytury/renty.

Kredyt hipoteczny – najważniejsze dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą do starania się o kredyt hipoteczny. Musisz jednak mieć świadomość, że ilość wymaganych dokumentów, będzie znacznie większa, niż w przypadku wnioskodawców uzyskujących dochody z umowy o pracę. Jednak to nie jedyne warunki i zależności, ponieważ rodzaj dokumentów może również zmieniać się w zależności od rodzaju działalności oraz formy prowadzenia księgowości.

Dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek (ważne 30 dni)
 • zaświadczenie z US o niezaleganie z tytułu zobowiązań podatkowych (ważne 30 dni)
 • nadanie numerów REGON i NIP
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG
 • PIT-y za poprzedni rok obrachunkowy
 • wyciąg z firmowego konta bankowego za ostatni rok prowadzenia działalności lub oświadczenie o braku konta firmowego
 • opcjonalnie: umowa spółki, lub zgoda na prowadzenie działalności koncesjonowanej.

Jeśli prowadzisz pełną księgowość:

 • CIT lub PIT za ostatni rok obrachunkowy
 • bilans zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy oraz za ostatni kwartał.

Jeśli rozliczasz się w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

 • księga przychodów lub ewidencja faktur
 • zaświadczenie z US o wysokości przychodów, lub kopia deklaracji podatkowej za ostatnie dwa lata
 • zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu.

Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu
 • poświadczenie z US na temat wysokości stałego podatku w danym roku.

Jeśli rozliczasz się na podstawie Księgi przychodów i Rozchodów:

 • KPiR za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy
 • opcjonalnie: informacja dotycząca odpisów amortyzacyjnych.

Kredyt hipoteczny – dokumenty przy kupnie nowego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym

 • Odpis z księgi wieczystej inwestycji deweloperskiej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • umowa zawarta z developerem
 • pozwolenie na budowę
 • dokumenty dotyczące developera lub spółdzielni, od których planujesz kupić nieruchomość
 • pozwolenie na użytkowanie, a w momencie ukończenia budowy – potwierdzenie odbioru budynku
 • dokument potwierdzający wysokość wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny – dokumenty przy kupnie mieszkania lub domu z rynku wtórnego

 • Odpis z księgi wieczystej
 • umowa przedwstępna z osobą sprzedającą
 • dokument potwierdzający prawo własności do sprzedawanej nieruchomości (np. akt kupna lub zaświadczenie o darowiźnie)
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami.

Kredyt hipoteczny – dokumenty przy remoncie lub wykończeniu nieruchomości

 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • dokument poświadczający prawo własności do lokalu
 • szczegółowy kosztorys wszystkich prac remontowych
 • opcjonalnie: pozwolenie na prace remontowe i modernizacyjne wystawione przez spółdzielnię, lub wspólnotę mieszkaniową.

Dokumenty w przypadku budowy domu

 • Pozwolenie na budowę
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki oraz odpis z księgi wieczystej
 • operat szacunkowy
 • wyrys oraz wypis z ewidencji gruntów
 • harmonogram prac, szczegółowy kosztorys oraz dziennik budowy
 • opcjonalnie: umowy z wykonawcami.

Dokumenty w przypadku kupna działki

 • Dokument dotyczący wniesionego wkładu własnego
 • umowa przedwstępna ze zbywcą
 • odpis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku)
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów (nie starszy niż 6 miesięcy)
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z planu zagospodarowania potwierdzający możliwość rozpoczęcia budowy, oraz że dana działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową

Podsumowując, w momencie składania wniosku kredytowego, musisz również złożyć wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku braku części z nich, bank z pewnością upomni się o uzupełnienie dokumentacji. Procedura rozpatrywania Twojego wniosku kredytowego rozpocznie się dopiero po skompletowaniu niezbędnych zaświadczeń, wypisów i odpisów aktów prawnych, dlatego zadbaj o to, by nie było powodów do opóźnień.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących kredytu hipotecznego oraz dokumentów, jakie musisz zgromadzić, nasi doradcy finansowi chętnie służą pomocą i wsparciem. Zachęcamy do kontaktu.

michal-gora-circle