Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego – czym jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie pomostowe w zależności od zapisów w umowie oraz wysokości zaciąganego zobowiązania może być dość obciążającym domowy budżet wydatkiem okołokredytowym. Czym jest i ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Kredyt hipoteczny nierozerwalnie kojarzy się z długim i skomplikowanym procesem decyzyjnym, który wymaga od wnioskodawcy dopełnienia szeregu formalności. Co więcej kredytobiorca nie zawsze ma wpływ na ostateczny czas trwania procedury, a to od czasu jej trwania nierzadko zależy kształtowanie się całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Jednym z czynników podnoszących koszt kredytu, a jednocześnie niezależnych od kredytobiorcy, jest ubezpieczenie pomostowe.

Poniżej wyjaśniamy, czym jest ubezpieczenie pomostowe, jak długo trwa i ile kosztuje.

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Podstawowym zabezpieczeniem dla banku w momencie udzielenia kredytu na zakup nieruchomości, jest stosowna adnotacja w IV Dziale księgi wieczystej, tzw. hipoteka. Wpisu takiego dokonuje się na wypadek niewypłacalności dłużnika i jest formą ochrony interesów wierzyciela oraz swego rodzaju gwarancją na odzyskanie środków finansowych.

Zabezpieczenie hipoteczne obowiązuje od momentu uprawomocnienia się wpisu, jednak od złożenia wniosku do jego oficjalnego zatwierdzenia przez sąd, mija nierzadko kilka miesięcy, a w najbardziej obleganych wydziałach wieczystoksięgowych, nawet około roku.

Jak wiadomo, bank zobowiązany jest do wypłaty całości kredytu (lub pierwszej transzy w przypadku finansowania zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego) niezwłocznie po podpisaniu umowy kredytowej w terminie określonym w tejże umowie. Wskutek tego, na okres od uruchomienia środków do uzyskania zabezpieczenia hipotecznego, obciąża kredytobiorcę dodatkową polisą, czyli ubezpieczeniem pomostowym. W przypadku, kiedy klient w okresie pomostowym nie będzie wypłacalny, to ubezpieczyciel pokryje wierzytelność banku i jednocześnie będzie dochodził od Klienta zwrotu środków.

Ubezpieczenie pomostowe rekompensuje bankowi dodatkowe ryzyko związane z wypłatą środków przed ustanowieniem hipoteki, dzięki któremu może liczyć na odszkodowanie w wyniku problemów ze spłatą lub ewentualną utratą prawa do hipoteki. Ubezpieczenie to obciąża wyłącznie kredytobiorcę, który zobowiązany jest do spłaty rat powiększonych o wartość składki ubezpieczenia.

Co ważne, ‘pomostówka’ ustaje po dostarczeniu do banku odpisu z księgi wieczystej, zawierającej prawomocne zabezpieczenie hipoteczne. Jeśli pomimo ustanowienia hipoteki składka będzie nadal pobierana przez bank, kredytobiorca ma prawo wnioskować o zwrot nadpłaconej kwoty.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe?

Ponieważ ubezpieczenie pomostowe jest kluczowym zabezpieczeniem banku, do września 2022r wykupienie polisy było obowiązkowe dla każdej osoby starającej się o kredyt hipoteczny.

Ubezpieczenie to funkcjonuje od momentu uruchomienia środków przez wierzyciela. W zależności od rodzaju nabywanej nieruchomości czas trwania polisy obowiązuje od:

  • wypłaty całej wysokości zobowiązania – przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym,
  • momentu wypłaty pierwszej transzy – przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego, od dewelopera.

Rozpatrując powyższe czynniki, można śmiało wysnuć wniosek, że w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego (i z uwagi na sam charakter inwestycji deweloperskich), czas obowiązywania ubezpieczenia pomostowego będzie dłuższy, niż w przypadku nieruchomości kupowanych na rynku wtórnym. W przypadku kredytu na zakup inwestycji w budowie lub budowę domu ubezpieczenie pomostowe będzie pobierane od momentu wypłaty pierwszej transzy kredytu i może obowiązywać przez okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Wartość ubezpieczenia pomostowego ustalana jest indywidualnie przez każdy bankSposób naliczania opłat polega zazwyczaj na procentowym zwiększeniu wysokości marży, co jednocześnie przekłada się na wyższą ratę kredytową. Wśród ofert sektora bankowego można znaleźć marże podwyższone w zakresie od 0,8% do 1%.

Jak obliczyć koszt ubezpieczenia pomostowego?

W tym celu proponujemy skorzystanie z interaktywnego portalu www.creditspace.pl. Aby sprawdzić o ile ubezpieczenie pomostowe podwyższa ratę wejdź w opcję „sprawdź szczegóły” wybranej oferty i kliknij „dodatkowe informacje”. Niezależnie od formy, w jakiej wierzyciel pobiera opłatę za obowiązkowe ubezpieczenie pomostowe, jest ona istotnym czynnikiem zwiększającym comiesięczną ratę, a tym samym – obciążającym domowy budżet. Ponadto, wysokość ubezpieczenia przekłada się również na całkowity koszt kredytu.

Dlatego właśnie zawsze sugerujemy bardzo skrupulatne zapoznanie się z warunkami umowy. Zdarza się, że bank podnosi marżę określając to jako składka ubezpieczenia pomostowego jednocześnie oferując atrakcyjną marżę w pozostałym okresie spłaty. Inne banki oferują niską składkę bądź całkowicie rezygnują z ubezpieczenia pomostowego jednocześnie oferując mało atrakcyjne warunki finansowania w pozostałym okresie kredytowania.

W jaki sposób odzyskasz wpłacone ubezpieczenie pomostowe?

17 września 2022r weszła w życie nowelizacja ustawy gwarantująca odzyskanie kosztu ubezpieczenia pomostowego. Banki zostały zobowiązane do zwrotu całości ubezpieczenia pomostowego lub zaliczenie go na poczet spłaty kredytu. W związku ze zmianą przepisów większość banków zrezygnowała z pobierania ubezpieczenia pomostowego. Sprawdź w naszym interaktywnym portalu www.creditspace.pl w których bankach nie zapłacisz ubezpieczenia pomostowego.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space