Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego nie zawsze musimy decydować się na budowanie wspólnego majątku, natomiast w kontekście kredytu hipotecznego rozdzielność majątkowa między małżonkami może zarówno mieć pozytywny, jak i negatywny wpływ na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. W niniejszym artykule, pomijając wszelkie inne wady i korzyści intercyzy, staramy się skupić na tym jak rozdzielność majątkowa wpływa na sprawy kredytowe.

Jak jest faktycznie zależy od zdolności kredytowej każdego z małżonków i tego, czy chcą wziąć kredyt razem, czy osobno. Warto dokładnie prześledzić wpływ intercyzy na kredyt hipoteczny by świadomie podjąć decyzję o jej zawarciu w kontekście planowanego finansowania zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym. 

W niniejszym artykule wyjaśniamy wszystkie ważne kwestie związane z tematem rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny.

Intercyza – na czym polega rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to sposób zarządzania finansami, który małżonkowie mogą zastosować w swoim małżeństwie. Wyboru tego muszą dokonać świadomie, gdyż domyślnie w momencie zawarcia związku małżeńskiego zaczyna obowiązywać wspólność majątkowa, czyli zarówno gromadzony przez małżonków majątek jak i zaciągane długi są wspólne. Ustanowienie rozdzielności majątkowej wymaga więc zawarcia intercyzy a ta dla swej ważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

W ramach rozdzielności majątkowej, każda strona ma prawo do indywidualnego zarządzania swoim majątkiem, niezależnie od faktu zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że każdy małżonek może kontrolować rzeczy, które posiadał przed ślubem i te, które nabył po ślubie, a także zarządzać swoimi dochodami, zarówno tymi uzyskanymi z zatrudnienia, jak i z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdy z małżonków w takiej sytuacji zaciąga długi wyłącznie we własnym imieniu.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że w przypadku, gdy jeden z małżonków wpadnie w długi, drugi nie jest zobowiązany do ich spłacania. Niemniej jednak, małżonkowie wciąż mogą decydować o wspólnych zakupach na kredyt, takich jak nieruchomości (np. dom czy mieszkanie) czy samochód, jednak taka transakcja odbywa się na nieco innych zasadach.

W przypadku rozdzielności majątkowej, kredyt hipoteczny może być również zaciągnięty przez jednego z małżonków, co może być korzystne, szczególnie gdy drugi małżonek nie ma żadnych dochodów i wpłynęłoby to negatywnie na zdolność kredytową. Warto jednak pamiętać, że banki sprawdzają fakt zawarcia intercyzy i w każdym wypadku, gdy tylko jeden z małżonków wnioskuje o kredyt hipoteczny w pierwszej kolejności bank weryfikuje fakt zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej.

Umowa o rozdzielności majątkowej może zostać zawarta przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania. W przypadku rozwodu, obie strony zachowują swoje osobiste dochody, nieruchomości i mienie, które posiadają, odpowiadają również tylko za swoje długi. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach rozdzielność majątkowa może być niekorzystna, szczególnie gdy jeden z małżonków rezygnuje z pracy, aby zająć się opieką nad domem i dziećmi. Warto też pamiętać, że umowę o rozdzielności majątkowej można odwołać, podpisując nową umowę notarialną, co skutkuje przeniesieniem małżonków do wspólnoty majątkowej.

W dalszej części tekstu omówimy bardziej szczegółowo kwestie związane z rozdzielnością majątkową, w tym sytuacje, w których nie chroni ona kredytobiorców lub może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa może bardzo różnie wpływać na kwestię wspólnych zobowiązań kredytowych. Znaczenie ma tu między innymi czy intercyza została podpisana wraz z zawarciem związku małżeńskiego czy po oraz czy kredyt hipoteczny został zaciągnięty przed czy po zawarciu intercyzy. Poniżej analizujemy wszystkie scenariusze wskazując istotne aspekty w kontekście kredytu hipotecznego.

Kiedy rozdzielność majątkowa utrudnia zaciągnięcie kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkowa może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu hipotecznego w zasadzie wyłącznie w sytuacji, gdy jeden z małżonków pragnie wziąć kredyt i nie spełnia kryteriów zdolności kredytowej. Na ten problem warto natomiast spojrzeć z innej strony. Jeśli małżonkowie będący we wspólności majątkowej nie są zgodni co do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, nie ma możliwości by jeden z małżonków taki kredyt zaciągnął.

Bank wymaga bowiem własnoręcznych podpisów obojga małżonków. Fakt zawarcia intercyzy nie pogarsza więc sytuacji żadnego z małżonków. Raczej muszą mieć oni świadomość, że wykorzystanie w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu hipotecznego niezależności majątkowej od drugiego małżonka wymaga by sytuacja każdego z osobna pozwalała na samodzielne zaciąganie konkretnego długu.

Jednak, gdy małżonkowie z rozdzielnością majątkową pragną wspólnie zaciągnąć kredyt hipoteczny i wspólnie spełniają kryteria zdolności kredytowej, sama umowa o rozdzielności majątkowej nie stanowi przeszkody w pozyskaniu finansowania.

W jakim przypadku warto podpisać intercyzę?

Rozdzielność majątkowa stanowi kluczowe narzędzie dla tych, którzy chcą zachować pełną kontrolę nad swoimi finansami lub zabezpieczyć swoje środki przed potencjalnymi nieudanymi inwestycjami lub przedsięwzięciami.

Warto zaznaczyć, że tylko w przypadku rozdzielności majątkowej mąż lub żona nie ponoszą osobistej odpowiedzialności majątkowej za długi drugiej połowy. Dlatego to rozwiązanie często polecane jest przedsiębiorcom, zwłaszcza jeśli prowadzą firmę, gdzie istnieje konieczność zadłużenia. Jeśli więc jesteś właścicielem firmy i zależy Ci na odpowiednim zabezpieczeniu swojej rodziny przed ewentualnymi konsekwencjami swoich decyzji finansowych, warto rozważyć sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej. 

I w takiej właśnie sytuacji, gdzie jedno z małżonków podejmuje ryzykowną działalność wymagającą zaciągnięcia sporych długów a drugie posiada stabilny odpowiednio wysoki dochód i nie posiada zobowiązań intercyza jest idealnym rozwiązaniem. Działalność i decyzje finansowe jednego z małżonków nie obciążają bowiem drugiego. Niezależnie wiec od sytuacji tego pierwszego, ten drugi może posiadać zdolność kredytową. 

Intercyza a kredyt na jednego z małżonków

Gdy jeden z małżonków planuje wziąć kredyt samodzielnie, konieczne będzie przejście przez standardową procedurę jako indywidualny kredytobiorca. W trakcie oceny zdolności kredytowej bank uwzględni jedynie dochody tego małżonka oraz jego obecne zobowiązania finansowe. Oznacza to, że on sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za spłatę kredytu, a nabywana nieruchomość staje się wyłączną jego własnością.

Rozdzielność majątkowa po podpisaniu umowy kredytowej – konsekwencje

Można zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej w dowolnym momencie, nawet po kilku latach małżeństwa. Jednak często małżonkowie w takich sytuacjach już mają wspólne zobowiązania, takie jak kredyt hipoteczny. Jak więc akt notarialny ustanawiający rozdzielność majątkową wpłynie na spłatę kredytu hipotecznego?

Czy możliwe jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej po zaciągnięciu kredytu hipotecznego? Tak, taka opcja istnieje, ale trzeba pamiętać o tym, że rozdzielność nie ma wpływu na wspólny kredyt.

Bank ma prawo żądać spłaty kredytu od obojga małżonków łącznie lub od każdego z osobna, ponieważ kredyt nadal pozostaje wspólnym zobowiązaniem małżonków, niezależnie od zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej. Stan taki utrzymuje się tak długo jak długo sama umowa kredytowa nie zostanie zmieniona. Jeżeli zdolność kredytowa jednego z małżonków na to pozwala, bank może wyrazić zgodę na zwolnienie drugiego małżonka z długu. Procedura taka musi zostać przeprowadzona niezależnie od intercyzy i co najważniejsze na jej przeprowadzenie zgody musi udzielić bank.

Intercyza może regulować podział majątku, np. przyznanie prawa własności tylko jednemu z kredytobiorców. W takiej sytuacji małżonek, który zrzekł się własności, może żądać od drugiego małżonka zwrotu połowy spłaconej kwoty.  Bank natomiast nie interesuje się, kto dokładnie dokonuje płatności, istotne jest tylko terminowa spłata rat kredytu a zobowiązanie z tytułu kredytu hipotecznego nadal obciąża obu kredytobiorców.

Warto więc pamiętać, że w sytuacji, gdy małżonkowie dokonują podziału wspólnego majątku, nie mogą zapominać o wspólnych zobowiązaniach, których nie mogą rozdzielić swobodnie i samodzielnie między siebie według własnych upodobań. Aby zabezpieczyć swoje interesy powinni więc zacząć od uregulowania kwestii wspólnych zobowiązań lub warunkować określony podział majątku pozytywnym uregulowaniem rozdziału wspólnych zobowiązań.

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space